Arbetsmiljöpolicy

Övergripande

En säker och attraktiv arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för ProfilGruppen. Säkerheten i arbetet skall alltid vara högst prioriterad.

Säkerhetsarbetet skall vara en integrerad del av ProfilGruppens ledningssystem och bedrivas enligt gällande lagar, andra krav och föreskrifter. Målsättningen med ProfilGruppens arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt hälsosam och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Arbetet med arbetsmiljö och säkerhet skall bedrivas systematiskt och förebyggande och ha fokus på riskminimering på samtliga avdelningar i ProfilGruppen.

I ProfilGruppen skall alla medarbetare uppmuntras att vara delaktiga i ett långsiktigt hållbart arbetsmiljö/säkerhetsarbete och t ex rapportera in riskfyllda förhållanden i det avvikelsesystem som finns tillgängligt för alla.

 

Ansvar

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. VD har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön och ska tillse att ansvar och befogenheter förs ut i företaget. I varje ledares arbetsuppgift skall ingå ansvar för ett aktivt arbetsmiljöarbete, tydliggörande av varje medarbetares roll och anpassning av resurser till kraven i arbetet så att risken för ohälsosam arbetsbelastning inte uppstår.

Varje medarbetare skall ta ett stort personligt ansvar för sin egen och andras säkerhet genom att t ex följa skyddsföreskrifter och påpeka risker eller brister i arbetsmiljön.

Skyddsombud och skyddskommitté har viktiga roller i arbetsmiljöarbetet och skall bidra till en kontinuerlig samverkan mellan medarbetare och företagets ledning i dessa frågor.

 

Riktlinjer

I ProfilGruppen följer vi vår gemensamma uppförandekod där det bland annat framgår:

  • Att trakasserier och mobbing aldrig tolereras
  • Att våra arbetsplatser ska vara fria från alkohol och droger
  • Vi ska se till att alla har nödvändiga kunskaper för att kunna arbeta säkert
  • Vi arbetar med ständiga förbättringar av hälsa och säkerhet
  • Vi ska se till att alla medarbetare förstår sin egen roll och vilket ansvar de har

Såväl interna som externa resurser används för att spåra och utvärdera risker samt för att ge förslag på åtgärder, t ex genom skyddsronder och med hjälp av försäkringsbolagens experter.

 

Beslutad efter beredning i koncernledning och skyddskommitté 2021-09-02