Likabehandlingspolicy

ProfilGruppen ska erbjuda en arbetsplats där medarbetarna möter varandra med respekt.

I ProfilGruppen har vi uppfattningen att människors olikheter ska respekteras och tas tillvara som en
positiv dynamik. Människors olikheter kan utgöras av kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk
tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, men också av erfarenhet,
utbildning och värderingar.

I ProfilGruppen ses mångfald som en självklarhet och styrka och vi ska därför:

  • Aldrig tolerera kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier och vi har särskilda rutiner för detta (se Handlingsplan mot kränkande särbehandling)
  • Visa respekt och tolerans för varandra
  • Sträva efter att, utifrån uppfyllda kompetenskrav, uppnå bredd och variation i personalsammansättningen
  • Sträva efter att få alla medarbetare att känna att deras insats är betydelsefull och att de har ett ansvar att medverka till goda arbetsförhållanden
  • Vidta aktiva åtgärder för att röra oss i riktningen mot ovanstående målsättningar

Jämställdhet mellan könen
I ProfilGruppen ska kvinnor och män ha lika lön och löneutveckling för likvärdig prestation och arbete.
Ansvaret för att arbetsmiljön är gynnsam för båda könen och att alla arbetstagares kompetens, oavsett
kön, tas tillvara, ligger på cheferna.
Män och kvinnor ska, oavsett befattning, ha samma möjligheter att kombinera arbetet i ProfilGruppen
med föräldraskap.
Ytterst ansvarig för frågor kring likabehandling och trakasserier är vd.

 

Policyn har förankrats i skyddskommittén 2018-01-11 och beslutats av
ProfilGruppens koncernledning 2018-02-08