KVALITETSDRIVET FÖRETAG

ProfilGruppen har allt sedan starten 1981 arbetat målmedvetet med kvalitets- och miljöprogram. Miljöcertifiering enligt ISO 14001 genomfördes 1998 och som första nordiska bolag i sin bransch blev bolaget godkänt 1999 enligt QS-9000. I början av 2006 blev ProfilGruppen certifierad enligt TS 16949 – fordonsindustrins globala kvalitetscertifiering. Sedan 2018 är vi certifierade enligt IATF 16949.

Kvalitet med helhetsperspektiv

IATF 16949 skall ses som ett system där styrning av företagets alla processer ingår. Som en del i denna styrning har koncernen intensifierat förbättringsverksamheten genom PDCA-metodik (Plan-Do-Check-Act).

Arbete för minskad miljöbelastning

ProfilGruppen arbetar på flera sätt för att verksamheten skall bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Såväl profiler som förädlade komponenter skall produceras med minsta möjliga miljöpåverkan. Mängden spill och avfall i våra processer skall kontinuerligt minska. Det aluminiumskrot som bildas återvinns.
Internt arbetar vi proaktivt för att genom utbildning och information engagera alla medarbetare att ta aktiv del i miljöarbetet.

Engagerande förbättringsverksamhet

Koncernen arbetar efter styrkort (Balanced Scorecard). Detta innebär att alla avdelningar i företaget planerar sin verksamhet efter och sätter mål på fyra huvudområden. Dessa, för företaget gemensamma huvudområden, är:

  • Kundfokus
  • Processfokus
  • Finansiellt fokus
  • Personalfokus

Praktiskt sett börjar processen med att företagsledningen upprättar ett styrkort för företaget. Med företagets styrkort som bas upprättar sedan övriga avdelningar egna styrkort. På detta vis blir samtliga mål i bolaget sammankopplade.

För att utveckla verksamheten och för att nå de mål som är satta i styrkorten arbetar bolaget efter PDCA-metodik, ett verktyg för att definiera, införa och styra korrigerande åtgärder och förbättringar. Metoden är starkt kopplad till planering, införande, verifiering och förbättring.

Målsättningarna för varje avdelning i företaget visualiseras i verksamheten vilket gör att ledning och medarbetare ständigt kan följa hur förbättringsarbetet utvecklas.

PDCA-METODIK

ProfilGruppen PDCA-METODIK

PLAN: Fastställ vilka mål och processer som erfordras för att åstadkomma resultat som överensstämmer med kundkrav och organisationens policyer.

DO: Inför och tillämpa processerna.

CHECK: Övervaka och mät processer och produkter med utgångspunkt från policyer, mål och krav på produkten samt rapportera resultaten.

ACT: Vidta åtgärder för att ständigt förbättra processernas prestanda