Hantering av obehandlade aluminiumprofiler

Aluminiumprodukter och halvfabrikat i aluminium lagras bäst på rent och torrt underlag och så att deformation på grund av egenvikten undviks. Lagringsplatsen skall vara torr och väl genomluftad. Obehandlat aluminium missfärgas och utsätts för ytliga lokala korrosionsangrepp (pitting, grop­frätning) om det samtidigt utsätts för luftsyre och fukt. I atmosfär är dessa angrepp självläkande. I jord och vatten kan angreppens omfattning vara större.

Korrosionen av obehandlat aluminiumgods beror på lokal nedbrytning av den tunna passiverande oxidfilmen. Med torr luft avses luft med relativ fuktighet under 60 procent, vilket endast uppnås under några varma försommardagar i Sverige. På vintern när temperaturen är under fryspunkten utsätts inga metaller för korrosion, eftersom processen fordrar vatten i flytande form.

Obehandlat aluminiumgods som under transport och hantering utsatts för väta skall genast avemballeras och torkas. Starkt nedkylt gods (ex vid transport vintertid), som tas in i uppvärmda lokaler, utsätts för kondens som kan orsaka korrosion.

Kondensation av vattenånga sker på metallytor vars temperatur är lägre än den omgivande luftens. Så kallad spaltkorrosion kan uppstå i trånga vätskefyllda spalter (0,02 ‑ 0,5 mm) mellan obehandlade aluminiumytor på grund av varierande syrepotential (ojämn lufttillförsel), och leder till fläckvis missfärgning.

Besvärande i korrosionssammanhang vid hantering av obehand­lat aluminiumgods är också handsvett, som i form av fingeravtryck överförs till aluminiumytan. På grund av sin halt av koksalt och andra elektrolyter bildar handsvetten korrosionsframkallande fläckar. Inverkan av handsvett är starkt individuellt. Bästa skyddet är att alltid hantera obehandlade profiler med skyddshandskar. I annat fall uppstår fingeravtrycksmärken i samband med anodisering.

Det är en god regel att alltid avemballera aluminiumgodset i samband med mottagningen och sedan lagra godset torrt, rent och luftigt.

Nötningskorrosion är en form av korrosion som uppstår då aluminiumprofiler gnids mot varandra under t ex transport. Då nöts oxidskiktet bort för att på nytt återbildas, varvid till sist svarta fläckar av aluminiumoxid uppstår i kontaktpunkten.

Leverantören svarar inte för angrepp som uppstått efter ankomst till kund, på grund av felaktig lagring eller hantering.