Ytor

Ytans kvalitet varierar beroende på legering, verktygets kondition, profilens utformning samt använda processparametrar.

Höga ytkrav ställer större krav på verktyget, styrning av processparametrar samt på hanteringen av profilerna under produktionen. Lägre produktivitet och risk för ökad utskrotning gör att ett högt ytkrav ger en mer kostsam produkt.

Det är viktigt att ytkrav och synlig yta anges på produktionsritningen. De markeringar som används för detta är:

Streck-prick-prickad linje— – – — – – — – – —
Streckad linje— — — — — — — —
Prickad linje– – – – – – – – – – – –

Även för ej markerad yta kan anges ett ytkrav.

  • Markeringarna används för att beskriva ytkrav och/eller synlig yta för ett specificerat ytavsnitt
  • Ej markerad yta kan om den ej är definierad anses ha ett ytkrav ett steg lägre än lägsta markerade ytkrav
  • Ej markerad yta är oftast inte synlig.

Fil att ladda ned: