Extruderingsprocessen

Flera olika extruderingsmetoder existerar. Direkt och indirekt extrudering är intermittenta extruderingsmetoder i vilka man har att ta hänsyn till götvikter, profilvikter, extruderingslängder, cykelstilleståndstider med mera.

 

Den av ProfilGruppen använda extruderingsmetoden kallas direkt extrudering.

Det finns också kontinuerliga extruderingsmetoder, som används uteslutande för små profiler och enkla rör. Gemensamt för alla extruderingsmetoder är dock att formnings-processen sker under det korta moment då materialet passerar den profilformande spalten i verktyget. Detta är det centrala i all profilpressning.

För att erhålla en process med en uthålligt hög noggrannhet krävs god precision i justering och hantering av verktygen. Till detta krävs en precis kontroll av processparametrarna för att hålla en hög kvalitetsnivå i produktionen.

Extruderingsprocessen ger en stor frihet i utformningen av olika profiltvärsnitt men samtidigt finns det en del begränsningar i processen samt i verktygsframställningen.

image