Temperatur

Den vanligast använda extruderingslegeringarna i 6000 serien kräver en kontrollerad temperaturbehandling som börjar med upplösningsbehandling, vilken erhålles i extruderingsögonblicket.

Götet värms till just under den för varje legering bestämda temperaturen varefter temperaturtillskottet och ”omrörningen” som fås av omformningsarbetet sprider MagnesiumSiliciderna jämnt i lösning i det extruderade materialet.

För att undvika sammangyttring av Mg-Si behövs en snabb nedkylning direkt efter extruderingsögonblicket. Detta för att preparera materialet för den efterföljande utskiljningshärdningen.

För att slutlig materialhållfasthet skall kunna uppnås krävs för härdbara legeringar en styrning av temperatur och tid enligt en för varje legering och önskad sluthållfasthet speciellt anpassat schema.

Principiellt ser det ut enligt följande:

Temperaturdiagram pressning (från HA datablad)

 

Uppvärmningsfasen är relativt lika för samtliga legeringar, med en liten variation i upplösningstemperatur, medan nedkylningsfasen är tidskritisk.