Form och processberoende variationer

Vid strängpressning varierar det hydrostatiska materialtrycket i olika delar av verktyget.

Tryckvariationer

VARIATIONER I TRYCK PÅ VERKTYGETS INLOPPSSIDA
Verktygstillverkaren konstruerar verktyget med bäringslängder (friktionsytan i den profilbildande spalten) på approximativt 1,5x godstjockleken. Trycket i de yttre delarna av verktyget är lägre än i mitten av verktygsytan. Därför måste flödet genom verktyget styras genom att bäringslängderna i mitten av verktyget är längre än i ytterkanterna, eller genom ökning av godstjockleken i profilens yttre delar, vilket också ökar flödet.

PROCESSBEROENDE TRYCKVARIATIONER
Det ovan nämnda tryckförhållandet är inte konstant under presscykeln.

processberoende tryckvariationer

TRYCKVARIATIONER UNDER PRESSCYKELN
Förenklat uttryckt kan sägas Att tryckförhållandet inte är konstant under presscykeln. Det varierar med stemmens läge. Det ligger någorlunda konstant i början med en mot slutet hastigt ökande utjämning av trycket mot slutet.
Eftersom materialflödet är mycket viktigt för den slutgiltiga profilformen har dessa tryckvariationer stor inverkan på den erhållna profilformen.