Miljö- och energipolicy

Miljopolicy

2015-07-03

Vår grundsyn är
– att företagets verksamhet ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle
– att de produkter, baserade på profiler och förädlade komponenter vi tillverkar, ska användas där dess positiva egenskaper bäst tas tillvara.

 • Vi ska arbeta förebyggande och sträva efter minsta möjliga negativa miljöpåverkan.
 • Vi ska främja övergång till förnybar energi samt utnyttja möjligheter till energiutbyte med omgivande samhälle där så är möjligt.
 • Vi ska verka för hög energieffektivitet och god hushållning med naturens resurser genom att ständigt förbättra vår verksamhet.
 • Vi ska eftersträva högsta möjliga utbyte och minska mängden spill och avfall i tillverkningens olika processer.
 • Vi ska se till att det aluminiumskrot som uppkommer i våra produktionsprocesser återvinns och även verka för att uttjänta aluminiumprodukter återvinns.
 • Vi ska reducera användningen av energi per producerad enhet.
 • Vi ska vid inköp ta hänsyn till miljö- och energiaspekter och uppmuntra till val av energieffektiva varor och tjänster.
 • Vi ska verka för att miljöpåverkan i samband med våra transporter minimeras.
 • Vi ska skapa förutsättningar för ett personligt ansvar och engagemang hos alla medarbetare genom utbildning, information och aktiv medverkan i energieffektivisering och annat miljöarbete.
 • Vi ska med marginal uppfylla gällande miljö- och energilagstiftning.
 • Vi ska ge våra anställda de resurser och kunskaper som behövs för att uppfylla kraven i denna policy.