Pressreleaser

2021

Andra kvartalet· Intäkter 542,6 Mkr (316,8), upp 71 procent jämfört med föregående år· Rörelseresultat 48,4 Mkr (1,4), efter positiva engångseffekter om 9,0 Mkr (0,0)· Rörelsemarginal...
Dagens årsstämma genomfördes med stöd av tillfälliga lagregler via poströstning. Beslut från stämmanResultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen...
2021-04-20 Bra resultat efter positiv engångseffekt Regulatorisk MAR
Första kvartalet ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar:”Vår produktionsapparat har gått för högtryck hela kvartalet. Leveranserna från den nya pressanläggningen ökar...
ProfilGruppens årsredovisning för 2020, inklusive hållbarhetsrapport, har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se. En version på engelska kommer att finnas tillgänglig...
Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 april 2021. Mot bakgrund av den rådande pandemin och för att reducera risken för smittspridning har styrelsen...
Valberedningen i ProfilGruppen AB föreslår att Mats R Karlsson väljs till ny ordförande för styrelsen i bolaget i samband med årsstämman 2021. Kåre Wetterberg som är ProfilGruppens nuvarande ordförande...
Fjärde kvartalet Året 2020 ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar: ”Volymmässigt har det fjärde kvartalet inneburit en återhämtning till föregående års nivåer...