Pressreleaser

2023

ProfilGruppen fortsätter att anpassa kostnader mot rådande osäkra konjunkturläge och som ett led i detta varslas idag 25 anställda om uppsägning. Förhandlingar med fackliga parter kommer att inledas så snart som...

2022

2022-11-16 Förändring i ProfilGruppens ledning Regulatorisk
ProfilGruppens CFO Niklas Danielsson lämnar företaget på egen begäran. Jonny Sandstedt blir tillförordnad CFO från och med idag. Jonny har lång erfarenhet av liknande befattningar, bland annat från Xylem Water...
Dagens extra bolagsstämma i Åseda leddes av advokat Per Gruwberger.Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Mats Johansson till ny styrelseledamot och -ordförande.Valberedning inför årsstämma...
ProfilGruppens styrelseordförande Klaus Jürgen Wiemers har meddelat övriga styrelsen och valberedningen sin avsikt att utträda ur ProfilGruppens styrelse på egen begäran. Han lämnar styrelsen och uppdraget som styrelseordförande...
Valberedningen i ProfilGruppen AB föreslår att Mats Johansson väljs till ny styrelseordförande i bolaget vid den extra bolagsstämman den 31 oktober 2022. Mats Johansson är född 1962 och är idag verksam som delägare...
Tredje kvartalet·Intäkter 612,3 Mkr (487,6), upp 26 procent jämfört med föregående år·Rörelseresultat 28,0 Mkr (39,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,6 procent (8,2),·Rensat för...
Det råder allmänt stor osäkerhet om hur konjunkturen kommer att utvecklas. ProfilGruppen ser att efterfrågan har minskat under hösten. Sedan sommaren har företaget vidtagit åtgärder för att anpassa kapaciteten...
2022-09-26 Lägre rörelseresultat i tredje kvartalet Regulatorisk MAR
ProfilGruppen konstaterar att lägre leveransvolymer samt högre kostnadsnivåer kommer innebära ett underliggande rörelseresultat i tredje kvartalet 2022 på en lägre nivå än 2021. Föregående år...
Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 31 oktober 2022 kl 15.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för stämman14.30-14.55 Servering av kaffe och inregistrering...
2022-09-06 Extra bolagsstämma i ProfilGruppen AB Regulatorisk MAR
Styrelsen i ProfilGruppen AB kommer på begäran av aktieägaren Ringvägen Venture AB att kalla till extra bolagsstämma. Stämman kommer att hantera val av styrelseordförande samt val av ledamöter till valberedning...