2021-04-20

Bra resultat efter positiv engångseffekt

Första kvartalet

  • Intäkter 460,1 Mkr (401,1), upp 15 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat 35,1 Mkr (26,0), efter positiva engångseffekter om 18,0 Mkr (0,0)
  • Rörelsemarginal 7,6 procent (6,5)
  • Nettoresultat 24,3 Mkr (11,4)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 63,4 Mkr (-7,2), varav 51,9 Mkr (0,0) avser likviditetsstöd
  • Resultat per aktie 3,26 kr (1,26)

ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar:
”Vår produktionsapparat har gått för högtryck hela kvartalet. Leveranserna från den nya pressanläggningen ökar successivt och den har producerat i treskift sedan slutet av förra året. Nästa steg tas i andra kvartalet. Det operativa resultatet, rensat för engångseffekter, är något lägre än samma period förra året, vilket är enligt förväntningarna.”

Dokument och länkar
Delårsrapport Q1 2021 ProfilGruppen AB-Bra resultat efter positiv engångseffekt