Archives

ProfilGruppen har utsett ny ordförande.

Styrelsen har utsett Bengt Stillström till ny ordförande. För mer information, vänligen kontakta: Jonny Sandstedt, CFO & tf VD och KoncernchefTel: 073-415 44 25E-post: jonny.sandstedt@profilgruppen.se Bengt Stillström, styrelseledamotTel: 070-440 40 99 Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Vår vision är […]

Categories:

ProfilGruppen has appointed new Chairman of the Board.

The Board has appointed Bengt Stillström as new Chairman of the Board. For more information please contact: Jonny Sandstedt, CFO & acting President and CEOMobile: +46 (0) 73-415 44 25E-mail: jonny.sandstedt@profilgruppen.se Bengt Stillström, Board MemberMobile: +46 (0) 70-440 40 99 Current information and photographs for free publication are available at www.profilgruppen.se.ProfilGruppen AB in Åseda is a supplier of […]

Categories:

ProfilGruppen will appoint new Chairman of the Board

The Chairman of the Board of ProfilGruppen AB, Mats Johansson, has requested resignation from the Board. A new Chairman will therefore, in accordance with the decision of the General Meeting, be appointed within the Board. Mats Johansson states as reason for his resignation that he finds it impossible to complete his mission since he has […]

Categories:

ProfilGruppen ska utse ny ordförande

ProfilGruppen AB:s ordförande Mats Johansson har begärt utträde ur bolagets styrelse. Ny ordförande kommer därför, i enlighet med bolagsstämmans beslut, utses inom styrelsen.  Mats Johansson uppger som skäl för sin avgång att han ser det som omöjligt att fullfölja sitt uppdrag sedan han av bolagets huvudägare och styrelseledamot Bengt Stillström uppmanats att avgå. För mer […]

Categories:

Fortsatt starkt 2023

Andra kvartalet· Intäkter 672,5 Mkr (752,6), ner 11 procent jämfört med föregående år· Bokföringsmässigt rörelseresultat 63,3 Mkr (83,0) och rörelsemarginal 9,4 procent (11,0)· Operativt resultat uppgår till 60,5 Mkr (43,0), vilket motsvarar en justerad marginal på 9,0 procent (5,7)· Totalt rörelseresultat uppgår till 67,4 Mkr, varav operativt resultat 60,5 Mkr, engångseffekter 10,0 Mkr och metallpositioner -3,1 Mkr (ändrad struktur, varför relevanta […]

Categories:

Continued strength 2023

Second quarter· Turnover MSEK 672.5 (752.6), down 11 percent compared to previous year· Operating profit MSEK 63.3 (83.0) and operating margin 9.4 percent (11.0)· Adjusted operating profit MSEK 60.5 (43.0), corresponding to an adjusted operating margin of 9.0 percent (5.7)· Total operating profit MSEK 67.4, whereof adjusted operating profit MSEK 60.5, one-off items MSEK 10.0 and result of […]

Categories:

Ändrad tidpunkt för delårsrapportering andra kvartalet 2023

Tidpunkten för delårsrapportering för andra kvartalet 2023 ändras till den 13 juli 2023 kl 19.00. För mer information, vänligen kontakta: Jonny Sandstedt, CFO & tf VD och KoncernchefMobil: 073-415 44 25E-post: jonny.sandstedt@profilgruppen.se Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Vår vision […]

Categories:

Changed timing for interim reporting second quarter 2023

The timing for interim reporting of the second quarter 2023 has been changed to July 13 2023 at 19.00. For more information please contact: Jonny Sandstedt, CFO & acting President and CEOMobile: +46 (0) 73-415 44 25E-mail: jonny.sandstedt@profilgruppen.se Current information and photographs for free publication are available at www.profilgruppen.se.ProfilGruppen AB in Åseda is a supplier of turnkey customised […]

Categories:

Ny VD börjar 1 september

ProfilGruppen AB utsåg i maj Mari Kadowaki till vd och koncernchef. Mari kommer att tillträda redan första september 2023.   Mari är civilingenjör och idag VD på batteritillverkaren SAFT AB. Sedan 2022 är Mari också ledamot av ProfilGruppens styrelse. Fram till Maris tillträde fortsätter Jonny Sandstedt som tillförordnad VD i ProfilGruppen.  Mari Kadowaki kommenterar:”Jag ser fram emot […]

Categories:

New CEO starting September 1st

In May ProfilGruppen AB appointed Mari Kadowaki as President and CEO. Mari will start her new position already on September 1st 2023. Mari holds a degree in industrial management and engineering and is currently CEO at SAFT AB. Since 2022 Mari is also a board member of ProfilGruppen. Until Mari takes up her new position Jonny […]

Categories: