2006-02-23

Styrelsen föreslår inlösen av var sjunde aktie i ProfilGruppen AB till 105 kr

Bakgrund Styrelsen i ProfilGruppen AB har idag fastställt villkoren för förslaget till årsstämman den 1 april 2006 avseende inlösen av aktier. Bakgrunden till förslaget är bolagets goda resultat och kassaflöden de senaste åren, vilket resulterat i en stark balansräkning med förbättrad skuldsättningsgrad och soliditet. Utskiftningen genomförs för att effektivisera bolagets kapitalstruktur. Styrelsen anser att bolaget efter genomförd utskiftning har fortsatt god kapacitet att fullfölja fastställd strategisk inriktning med expansion genom såväl organisk som förvärvad tillväxt. Villkor Styrelsen föreslår att var sjunde aktie, oavsett aktieslag, kan lösas in mot kontant ersättning om 105 kronor, vilket motsvarar en premie om cirka 26 procent i förhållande till nuvarande börskurs om 83,25 kr (”Erbjudandet”). För varje aktie i ProfilGruppen erhålls en inlösenrätt. Sju inlösenrätter erfordras för att lösa in en aktie, oavsett aktieslag. Vid full anslutning i Erbjudandet kommer 820 142 aktier att lösas in och cirka 86 miljoner att återföras till aktieägarna i ProfilGruppen. För att ägare med mindre aktieinnehav inte skall påverkas av försäljningsomkostnader vid en försäljning av inlösenrätter i marknaden erbjuds varje innehavare av inlösenrätter möjlighet att courtagefritt avyttra upp till 14 000 inlösenrätter. Tidsplan för Erbjudandet • Avstämningsdag hos VPC för fastställande av vilka som skall erhålla inlösenrätter är den 5 april 2006 • Aktien handlas exklusive inlösenrätt från och med den 3 april 2006 • Anmälningsperioden för deltagande i Erbjudandet är den 7 april – 28 april 2006 • Handel i inlösenrätter beräknas ske vid Stockholmsbörsen den 7 april – 25 april 2006 • Anmälningsperioden för det courtagefria försäljningsförfarandet av inlösenrätter är den 7 april – 20 april 2006 • Likvid för inlösenrätter som anmäls i det courtagefria försäljningsförfarandet beräknas utbetalas omkring den 4 maj 2006 • Handel i inlösenaktier beräknas ske vid Stockholmsbörsen den 8 maj 2006 till dess likvid för inlösta aktier utbetalas • Likvid för aktier som inlösts i Erbjudandet beräknas utbetalas i början av augusti 2006 En informationsbroschyr beräknas utsändas till direktregistrerade aktieägare den 6 april 2006. Erbjudandet förutsätter att årsstämman den 1 april 2006 beslutar om minskning av aktiekapitalet och reservfonden samt ianspråktagande av fritt eget kapital. Nedsättningen kommer att genomföras med indragning av aktier med återbetalning till bolagets aktieägare (inlösen). För giltigt beslut av årsstämman erfordras att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna röstar för förslaget. För att möjliggöra att Erbjudandet genomförs kan styrelsen komma att senast tre bankdagar före avstämningsdagen ändra inlösenrelation och inlösenpris per aktie om aktiekursen skulle stiga väsentligt och därmed medföra risk för att Erbjudandet blir mindre attraktivt för aktieägarna. Inlösenbeloppet per aktie får i sådant fall inte överstiga 120 kronor. Det totala utskiftningsbeloppet kommer oavsett inlösenbelopp per aktie att vara cirka 86 Mkr. Kontaktpersoner för information: Nils Arthur, VD och koncernchef telefon: 0474-554 00 mobil: 070-349 57 90 e-post: nils.arthur@profilgruppen.se Tomas Arvidsson, Informationschef telefon: 0474-551 40 mobil: 070-542 42 62 e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se Erbjudandet riktar sig inte till aktieägare i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan eller till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver ytterligare information eller registreringsåtgärder eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Kopior av detta pressmeddelande, prospektet och övriga handlingar upprättade i anledning av Erbjudandet kommer inte och får inte sändas per post eller på annat sätt distribueras eller skickas i eller till sådana länder och om så skulle ske kan anmälningssedlar från sådana länder komma att lämnas utan avseende.

Dokument och länkar
wkr0001.pdf