2016-04-19

Stabil inledning av 2016

Första kvartalet

  • Intäkter 260,6 Mkr (256,4), upp 2 procent jämfört med föregående år   
  • Rörelseresultat 7,1 Mkr (10,1), uppstartskostnader i samband med den nya anläggningen i PG&WIP har påverkat resultatet negativt med 3 Mkr (0)
  • Nettoresultat 4,8 Mkr (6,7)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,4 Mkr (-9,9)
  • Resultat per aktie 0,78 kr (0,91)

ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:

”Året har börjat stabilt. Arbetet med att förbättra alla delar av verksamheten pågår med full kraft och vi ser att det ger resultat såväl i vår produktionseffektivitet som att vi än bättre möter våra nya och gamla kunders behov.

Produktionsanläggningen i vårt dotterbolag, PG&WIP AB, är nu på plats och har tagits i drift. Utleveranserna har påbörjats och kommer successivt att öka till full volym under våren.”

Dokument och länkar
Release