2011-02-14

Skadeståndsersättning kommer av försiktighetsskäl inte att redovisas i 2010 års bokslut

ProfilGruppen har tillerkänts ett skadestånd om 8,0 Mkr genom skiljedom i december 2010. I pressmeddelande den 29 december aviserades att skadeståndet jämte ränta skulle komma att påverka resultatet under 2010. Motparten har i februari klandrat skiljedomen. Med hänsyn till den tid som kan åtgå innan frågan om klander är slutligt avgjord, har bolaget, av försiktighetsskäl, valt att avvakta med att redovisa skadeståndet som intäkt, till den tidpunkt då frågan är rättskraftigt avgjord.

 

 

 

Dokument och länkar
wkr0001.pdf