2014-07-09

ProfilGruppens nyemission övertecknad

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Vid extra bolagsstämma i ProfilGruppen den 11 juni 2014 beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Aktieteckning löpte under perioden 19 juni – 3 juli 2014.

Nyemissionen är avslutad och har övertecknats. 98,3 procent av de erbjudna aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter och 1,7 procent av de erbjudna aktierna har tilldelats personer som anmält önskemål om att teckna ytterligare aktier utöver vad de tecknat med stöd av teckningsrätter. Totalt har sådana önskemål mottagits motsvarande 91,0 procent av antalet aktier i emissionen. Emissionsgarantierna har därför inte behövt tas i anspråk.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av nyemissionen och som offentliggjordes den 13 juni 2014, dvs. i proportion till antalet utnyttjade teckningsrätter. Besked om sådan tilldelning kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Remium Nordic har agerat emissionsinstitut i transaktionen och tagit fram underlag för tilldelning.

Genom nyemissionen tillförs ProfilGruppen AB 41,9 MSEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet kommer att öka med 12,3 MSEK från 24,7 MSEK till 37,0 MSEK och antalet aktier kommer att öka med 2 466 258 från 4 932 517 aktier till 7 398 775 aktier när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

De nya aktierna förväntas börja handlas på NASDAQ OMX Stockholm omkring vecka 32 2014.

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Dokument och länkar
Pressmeddelande ProfilGruppens nyemission övertecknad