2010-12-29

ProfilGruppen får ersättning för skada i samband med investering i det tyska bolaget PWG 2006

ProfilGruppen AB har via skiljedom tilldömts ett skadestånd om 8,0 Mkr jämte ränta om cirka 2,8 Mkr, totalt cirka 10,8 Mkr. Tvisten avsåg bristfällig rådgivning i samband med ProfilGruppens investering i det tyska bolaget Profilrollen-Werkzeugbau GmbH&Co.KG, i slutet av 2006. Strax efter investeringen tvingades ProfilGruppen till en nedskrivning av innehavet uppgående till 16,4 Mkr, vilket föranledde ProfilGruppen att kräva sin rådgivare på ersättning för bristfällig due diligence.

Efter avdrag för nedlagda kostnader beräknas skadeståndet påverka årets rörelseresultat positivt med 5,2 Mkr och resultatet före skatt med 8,0 Mkr.

Effekten i det fjärde kvartalet beräknas till cirka 6,9 Mkr på rörelseresultatet och till 9,7 Mkr på resultatet före skatt.

 

 

Dokument och länkar
wkr0005.pdf