2023-04-18

ProfilGruppen AB: Starkt operativt resultat i första kvartalet

Första kvartalet

  • Intäkter 683,8 Mkr (751,9), ner 9 procent jämfört med föregående år
  • Operativt resultat uppgår  till 58,0 Mkr (52,3) vilket motsvarar en justerad marginal på 8,5 procent (6,9)
  • Rörelseresultat 31,8 Mkr (47,4) 
  • Rörelsemarginal 4,7 procent (6,3)
  • Nettoresultat 19,0 Mkr (33,7)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 196,7 Mkr (-62,9), inklusive återbetalning och uppskov av uppbörder i COVID relaterat stöd om 162 Mkr.
  • Resultat per aktie 2,21 kr (4,36)
  • CFO Jonny Sandstedt utsedd till tf VD per den 31:a mars
Dokument och länkar
Delårsrapport Q1 2023 ProfilGruppen AB Starkt operativt resultat i första kvartalet