2024-02-13

ProfilGruppen AB: Stabilt helår

Fjärde kvartalet
· Intäkter 548,4 Mkr (579,8), ner 5 procent jämfört med föregående år
· Bokföringsmässigt rörelseresultat 18,1 Mkr (-8,1) och rörelsemarginal 3,3 procent (-1,4)
· Periodens resultat 12,9 Mkr (-10,0)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 112,3 Mkr (134,8)
· Resultat per aktie 1,69 kr (-1,53) (ingen utspädning finns)
· Sammanlagt resultat uppgår till 19,9 Mkr, varav operativt resultat 23,1 Mkr och metallpositioner –3,2 Mkr.
Det operativa resultatet motsvarar en justerad marginal på 4,2 procent.
(Ändrad struktur, varför relevanta jämförelsetal saknas)
 
Året 2023
· Intäkter 2 439,1 Mkr (2 696,6), ner 10 procent jämfört med föregående år
· Bokföringsmässigt rörelseresultat 152,4 Mkr (150,3) och rörelsemarginal 6,2 procent (5,6)
· Periodens resultat 98,5 Mkr (99,6)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 429,4 Mkr (108,7), positivt påverkat av pandemirelaterade uppskov av uppbörder om netto 133,9 Mkr
· Resultat per aktie 12,27 kr (12,58) (ingen utspädning finns)
· Sammanlagt resultat uppgår till 154,9 Mkr, bestående av operativt resultat 135,1 Mkr, metallpositioner –0,2 Mkr samt en jämförelsestörande intäkt om 20,0 Mkr. Det operativa resultatet motsvarar en justerad marginal på 5,5 procent. (Ändrad struktur, varför relevanta jämförelsetal saknas)
· Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kr per aktie, motsvarande 37,0 Mkr
 

ProfilGruppens vd och koncernchef, Mari Kadowaki kommenterar:

Efterfrågan under året har varit stabil genom vår breda kundportfölj i olika branscher. Vi har haft en tillfredsställande utveckling av kassaflödet tack vare minskad kapitalbindning i lagervolymer samt lägre råvarupriser.

En väsentligt ökad lönsamhet är nödvändig för hållbar utveckling av verksamheten och att kunna återanskaffa nya anläggningar när de gamla faller ifrån eller när det behövs ökad kapacitet. Det är vår högsta prioritet att åstadkomma detta.

Dokument och länkar
Bokslutskommunike 2023 ProfilGruppen AB - Stabilt helår