2005-09-14

ProfilGruppen AB omstrukturerar sin svenska förädlingsverksamhet – den årliga besparingseffekten från 2006 bedöms uppgå till mellan 2,0 – 3,0 Mkr

ProfilGruppen omstrukturerar sin svenska förädlingsverksamhet genom att koncentrera avancerad maskinbearbetning till ProfilGruppen Manufacturing AB och ytbehandling av aluminium-komponenter till ProfilGruppen Components AB. Båda bolagen är helägda dotterbolag till ProfilGruppen AB. Åtgärden innebär att tre lokala fristående förädlingsbolag övertar delar av koncernens verksamhet inom skärande bearbetning i Åseda och Klavreström. – Omstruktureringen ligger helt i linje med vår strategi, att i egen regi utveckla satsningen på mer kvalificerade förädlingstjänster. På ProfilGruppen Components avslutar vi just nu en investering om 11 Mkr, relaterad till en uppgradering av bolagets ytbehandlingslinje. Företaget, som blir helt inriktad mot ytbehandling, förfogar nu över en av Europas modernaste anläggningar säger Nils Arthur, VD och koncernchef. Han fortsätter: – Vi vidareutvecklar samarbetet med våra lokala fristående entreprenörer och stärker på detta sätt vår konkurrenskraft då vår flexibilitet ökar samtidigt som kompetens bibehålls i närregionen. Genom vidtagna åtgärder minskar vi antalet anställda i koncernen med 30 personer. Sammantaget är bedömningen att vi uppnår en årlig besparingseffekt om 2,0-3,0 Mkr räknat från 2006. All berörd personal bereds anställning Totalt berörs ett trettiotal anställda av omstruktureringen. Av dessa bereds ett tiotal personer anställning inom ett av de fristående förädlingsbolagen och övrig berörd personal erbjuds att tillträda vakanta tjänster i ProfilGruppen-koncernen. Neutral effekt på årsresultatet 2005 Som en effekt av kommande omstrukturering inom ProfilGruppen Components sker en omgående nedskrivning av den goodwill om 2,8 Mkr som är relaterad till bolaget. Samtidigt avyttras en industrifastighet i Åseda, till ett av de lokala förädlingsbolagen, vilket ger en bokföringsmässig vinst om 2,0 Mkr. Koncernens rörelseresultat kommer därmed att belastas negativt med 0,8 Mkr under innevarande kvartal. Under årets fjärde kvartal påverkas resultatet positivt med 0,8 Mkr, som ett resultat av en bokföringsmässig vinst till följd av maskinavyttringar i samband med omstruktureringen inom ProfilGruppen Components. Den totala effekten av åtgärdspaketet bedöms därmed ha en neutral påverkan på koncernens samlade årsresultat för 2005. ProfilGruppen-koncernen kommer att ha 470 anställda efter genomförd omstrukturering. Kontaktperson för information: Tomas Arvidsson, Informationschef, telefon: 0474-551 40 mobil: 070-542 42 62 e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se

Dokument och länkar
wkr0001.pdf