2024-04-23

ProfilGruppen AB: Lägre intäkter och högre marginal

Första kvartalet

 • Intäkter 581,2 Mkr (683,8), ner 15 procent jämfört med föregående år
 • EBITDA 66,5 Mkr (53,7)
 • Bokföringsmässigt rörelseresultat 43,6 Mkr (31,8) och rörelsemarginal 7,5 procent (4,7)
 • Periodens resultat efter finansiella poster och skatt 27,5 Mkr (19,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 35,4 Mkr (196,7)
 • Resultat per aktie 3,43 kr (2,21) (ingen utspädning finns)
 • Kalkylmässiga beräkningar visar att avkastningsnivån behöver fortsatt höjas väsentligt

Resultat med alternativ periodisering av metallkostnad

 • Justerat sammanlagt rörelseresultat 50,2 Mkr (27,9)
 • Varav operativt resultat 50,1 Mkr (30,2), motsvarar 8,6 procent (5,2) av intäkterna och resultat av riskutsatt metallposition 0,1 Mkr (-2,3)
 • Periodens justerade resultat efter finansiella poster och skatt 32,6 Mkr (15,7)
 • Justerat resultat per aktie 4,13 kr (1,78)

ProfilGruppens vd och koncernchef, Mari Kadowaki kommenterar:

Trots en ojämn marknad och svag konjunktur så lyckas vi upprätthålla och förbättra vårt resultat. Det pågående arbetet med att fasa ut olönsamma affärer samt utveckla relationer och affärsportfölj med kunder som uppskattar vår flexibla produktion och leveransservice ger resultat.
Parallellt pågår arbetet med att effektivisera våra produktions- och leveranskedjor.

Dokument och länkar
ProfilGruppen AB: Delårsrapport Q1 2024 Lägre intäkter och högre marginal