2021-10-19

ProfilGruppen AB: Fortsatt hög efterfrågan trots rekordhöga råvarupriser

Tredje kvartalet
· Intäkter 487,6 Mkr (324,9), upp 50 procent jämfört med föregående år
· Rörelseresultat 39,9 Mkr (3,7), efter positiva engångseffekter om 24 Mkr (0)
· Rörelsemarginal 8,2 procent (1,1)
· Nettoresultat 28,8 Mkr (0,4)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 45,1 Mkr (23,9), varav 0,0 Mkr (3,5) avser covid-relaterade stödåtgärder
· Resultat per aktie 3,62 kr (-0,21)

Första nio månaderna
· Intäkter 1 490,3 Mkr (1 042,8), upp 43 procent jämfört med föregående år
· Rörelseresultat 123,4 Mkr (31,1), efter positiva engångseffekter om 51 Mkr (0)
· Rörelsemarginal 8,3 procent (3,0)
· Nettoresultat 90,3 Mkr (16,5)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 129,3 Mkr (68,0), varav 0,0 Mkr (38,9) avser covid-relaterade stödåtgärder
· Resultat per aktie 11,58 kr (1,59)
 
ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar:
”Kvartalet har präglats av en turbulent råvarumarknad, vilket orsakat råvarubrist och drivit aluminiumpriserna till helt nya nivåer. Tack vare en aktiv omvärldsbevakning har vi kunnat parera turbulensen på ett bra sätt. De positiva lagereffekter som orsakats av de ökade aluminiumpriserna har påverkat vårt resultat kraftigt i kvartalet och om prisnivån kvarstår förväntar vi oss en ännu större effekt i fjärde kvartalet. De fördubblade energipriserna i elområde 4 har fortsatt påverkat oss negativt. Vårt underliggande resultat är inte tillfredställande och vi arbetar för att öka det till en hållbar nivå.
Råvarusituationen och brist på komponenter skapar viss oförutsägbarhet på marknaden, trots detta upplever vi i nuläget en fortsatt stark efterfrågan.”

Dokument och länkar
Delårsrapport Q3 2021 ProfilGruppen AB Fortsatt hög efterfrågan trots rekordhöga råvarupriser