2023-02-09

ProfilGruppen AB: En aktiv navigering under ett turbulent år

Fjärde kvartalet
· Intäkter 579,8 Mkr (629,3), ned 8 procent jämfört med föregående år
· Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 13,0 Mkr (75,8)
· Rörelseresultat -8,1 Mkr (55,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal om -1,4 procent (8,8)
· Rensat för påverkan av metallpositioner och periodiseringseffekter uppgår rörelseresultatet till 27,0 Mkr (19,2),
vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 4,6 procent (3,0)
· Periodens resultat -10,0 Mkr (42,5)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 134,8 Mkr (-4,5)
· Resultat per aktie -1,53 kr (5,68) (ingen utspädning finns)

Året 2022
· Intäkter 2 696,6 Mkr (2 119,6), upp 27 procent jämfört med föregående år
· Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 234,4 Mkr (256,0)
· Rörelseresultat 150,3 Mkr (178,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,6 procent (8,4)
· Rensat för påverkan av metallpositioner och periodiseringseffekter uppgår rörelseresultatet till 97,5 Mkr (91,6), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 3,6 procent (4,3)
· Periodens resultat 99,6 Mkr (132,8)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 108,7 Mkr (124,8)
· Resultat per aktie 12,58 kr (17,26) (ingen utspädning finns)
· Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kr per aktie, motsvarande 29,6 Mkr

Händelser efter periodens utgång
· ProfilGruppen varslade den 4 januari om uppsägning av ytterligare 25 anställda
· Den aviserade elpriskompensationen kommer att innebära maximal kompensationsnivå för ProfilGruppen

ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar:
”Vårt operativa rörelseresultat för kvartalet om 27 Mkr och 97 Mkr för 2022 är långt ifrån våra mål. Det har varit ett utmanande år med  extrema prisvariationer på råvara, kraftigt ökade kostnader på energi och insatsvaror. Sista halvåret har även efterfrågan mattats av. Våra åtgärder för att hantera turbulensen under året har inte räckt till. Vi fortsätter idogt vårt arbete med att sänka vår kostnadsnivå, öka vår flexibilitet och att utveckla och strukturera vår kundportfölj.”

Dokument och länkar
Bokslutskommuniké 2022 ProfilGruppen AB - En aktiv navigering under ett turbulent år