2024-04-23

ProfilGruppen AB: Beslut från årsstämma

Vid dagens årsstämma deltog cirka 60 aktieägare och 20 gäster. Stämman leddes av Bengt Stillström.
 
VD sammanfattade 2023
VD och koncernchef Mari Kadowaki sammanfattade händelser och aktiviteter i ProfilGruppen under 2023.
 
Utdelning beslutades
Årsstämman beslutade om en utdelning för verksamhetsåret 2023 om 5,00 kronor per aktie (föregående år 4,00 kr).
Avstämningsdag för utdelning ska vara torsdag den 25 april 2024. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tisdag den 30 april 2024.
 
Val av styrelse och revisor
Nyval skedde av Fredrik Pettersson och Marianne Brismar till styrelseledamöter. Omval skedde av Bengt Stillström och Tomas Berggren. Bengt Stillström valdes till styrelseordförande.
Ordföranden informerade om att de anställda till sina representanter i styrelsen utsett Mikael Ekbring och Magnus Gabrielsson med Sebastian Nilsson och Anders Johansson som suppleanter.
Bolagets revisor, Ernst & Young AB omvaldes för det kommande året, med Marika Sengoltz som huvudansvarig revisor.
 
Arvoden
Årsstämman beslutade om styrelsearvode för 2024 enligt följande:
400 000 kr till styrelseordföranden
200 000 kr till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen.
Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej. Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode.
Ersättning till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.
 
Beslut om valberedning inför årsstämman 2024
Årsstämman beslutade att valberedning inför årsstämma 2025 ska bestå av Bengt Stillström, Lars Johansson, Mats Egeholm och Petter Stillström.
 
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 700 000 aktier, motsvarande sammanlagt cirka 9,5 procent av aktiekapitalet. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.
Beslutet fattades med erforderlig majoritet.
Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för ProfilGruppen-koncernens verksamhet, eller för förstärkning av bolagets kapitalbas.
 
Fastställande av handlingar
Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023 fastställdes. Styrelsens ersättningsrapport godkändes.
 
Protokoll från stämman
Justerat protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida.
 
Ekonomisk information
Delårsrapport för det andra kvartalet lämnas den 16 juli 2024 klockan 14.00. Datum för kommande ekonomisk information finns tillgängliga på bolagets hemsida.

 
Åseda den 23 april 2024
 
Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)
Orgnr 556277-8943

Dokument och länkar
ProfilGruppen AB: Beslut från årsstämma