2022-10-18

Minskad leveransvolym och lägre resultat i tredje kvartalet

Tredje kvartalet
·Intäkter 612,3 Mkr (487,6), upp 26 procent jämfört med föregående år
·Rörelseresultat 28,0 Mkr (39,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,6 procent (8,2),
·Rensat för påverkan av metallpositioner och periodiseringseffekter uppgår rörelseresultatet till 6,5 Mkr (16,0), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 1,1 procent (3,3)
·Periodens resultat 17,1 Mkr (28,8)
·Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,5 Mkr (45,1)
·Resultat per aktie 2,07 kr (3,62) (ingen utspädning finns)

Första nio månaderna
·Intäkter 2 116,8 Mkr (1 490,3), upp 42 procent jämfört med föregående år
·Rörelseresultat 158,4 Mkr (123,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,5 procent (8,3)
·Rensat för påverkan av metallpositioner och periodiseringseffekter uppgår rörelseresultatet till 110,5 Mkr (72,7), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 5,2 procent (4,9)
·Periodens resultat 109,6 Mkr (90,3)
·Kassaflöde från den löpande verksamheten -26,1 Mkr (129,3), varav 0,0 Mkr (51,9) avser pandemirelaterade stöd
·Resultat per aktie 14,11 kr (11,58) (ingen utspädning finns)

Händelser efter periodens utgång
·ProfilGruppen varslade den 12 oktober om uppsägning av 25 anställda
·Extra bolagsstämma genomförs den 31 oktober 2022

ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar:
”Under hösten har efterfrågan vikit. Vi har haft flexibilitet att anpassa produktionskapaciteten löpande till efterfrågan men tvingades nyligen att varsla om uppsägning av 25 anställda som ett ytterligare steg.
Vi kommer att fortsätta upprätthålla en god leveranssäkerhet till våra kunder och vara lyhörda för hur orderläget utvecklas och anpassa oss till det.”

Dokument och länkar
Delårsrapport Q3 2022 ProfilGruppen AB - Minskad leveransvolym och lägre resultat i tredje kvartalet