2006-04-24

Kvartalsbokslut från ProfilGruppen AB (publ), januari – mars 2006

• Fortsatt stark marknad – nettoomsättningen ökade med 22 procent till 270,2 Mkr (221,6)

• Rörelseresultatet förbättrades med 50 procent till 17,1 Mkr (11,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,3 procent (5,1)

• Resultatet efter skatt uppgick till 11,4 Mkr (7,2), en förbättring med 58 procent

• Vinsten per aktie uppgick till 1,99 kronor (1,25)

• Avkastningen på sysselsatt kapital förbättrades till 20,6 procent (13,1)

ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar: ”Vi fortsätter vår tillväxt, främst driven av en stark efterfrågan från våra nyckelkunder. Vår fokus på lönsamhet, en gynnsam produktmix och ett högt kapacitetsutnyttjande har i kombination med den höga leveransvolymen bidragit till det goda resultatet under årets första kvartal.” Kontaktpersoner för information: Nils Arthur, VD och Koncernchef, telefon 0474-55 400, mobil 070-349 57 90 e-post: nils.arthur@profilgruppen.se Tomas Arvidsson, Informationschef, telefon 0474-55 140, mobil 070-542 42 62 e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se Resultat- och balansräkning, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 4-10. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.

Dokument och länkar
wkr0001.pdf