2020-07-15

Kraftig inbromsning med viss återhämtning

Andra kvartalet

 • Intäkter 316,8 Mkr (441,4), ner 28 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 1,4 Mkr (28,5), efter finansiellt stöd om 12,5 Mkr (0,0)
 • Rörelsemarginal 0,4 procent (6,5)
 • Nettoresultat 4,7 Mkr (19,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 51,3 Mkr (-1,8), varav 35,3 Mkr (0,0) på grund av stödåtgärder
 • Resultat per aktie 0,54 kr (2,30)

Första sex månaderna

 • Intäkter 717,9 Mkr (884,7), ner 19 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 27,4 Mkr (64,1), efter finansiellt stöd om 12,5 Mkr (0,0)
 • Rörelsemarginal 3,8 procent (7,2)
 • Nettoresultat 16,1 Mkr (44,6)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 44,1 Mkr (-56,2), varav 35,3 Mkr (0,0) på grund av stödåtgärder
 • Resultat per aktie 1,80 kr (5,66)

 

ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar:

”Den kommande efterfrågeminskning som våra kunder signalerade i slutet av det första kvartalet gjorde att vi vidtog kraftfulla åtgärder snabbt. Minskningen blev inte fullt så kraftfull som vi befarade och vi har kunnat köra verksamheten på en högre aktivitetsnivå än vi då trodde, vilket är glädjande. Trots stöd för korttidspermitteringar och andra åtgärder har kostnaderna inte i tillräcklig utsträckning kunnat anpassas till intäktsminskningen och rörelseresultatet i andra kvartalet blev med knapp marginal positivt. Aktivitetsnivån hos många av våra kunder har varit hög även i andra kvartalet och flera viktiga ramavtal har förlängts, vilket skapar tillförsikt.”

Dokument och länkar
Pressrelease Q2 2020 ProfilGruppen AB - Kraftig inbromsning med viss återhämtning