1999-03-27

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ) * Utdelning för 1998: 1 krona per aktie (oförändrad) * Carl Wilhelm Ros, Ericsson, invaldes som ledamot i styrelsen * Staffan Håkanson, Adtranz, blir ny ordförande i styrelsen - efterträder Kjell Rosén som avböjt omval * Arvodet till styrelsen ökas till 300 tkr (200) Kontaktpersoner för ekonomisk information: Håkan Jalling, informationschef, mobil 070 - 660 64 33 tel 0474 - 551 40 *) *) arbetet från måndag den 29 mars e-post: hakan.jalling@profilgruppen.se Lars Johansson, VD, tel 0474 - 551 45 *) *) arbetet från måndag den 29 mars e-post: lars.johansson@profilgruppen.se ProfilGruppen AB utvecklar, tillverkar och förädlar profiler i aluminium. Huvudkontor och tillverkning finns i Småländska Åseda. Bolaget har 16 procent av den svenska marknaden. Cirka 40 procent av leveranserna exporteras, främst till Tyskland, Norge, Danmark och England. Koncernen har 368 anställda och omsatte 560,5 Mkr 1998. ProfilGruppen AB är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs OTC-lista. Aktuell information, VD-talet i sin helhet samt bevakning av bolagsstämman med cirka 30 minuters fördröjning finns på internet: www.profilgruppen.se Presskommuniké Åseda den 27 mars 1999 Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ) Vid dagens bolagsstämma i ProfilGruppen AB i Åseda, som arrangerades i företagets nya produktionsanläggning Press Max, deltog drygt 100 aktieägare. I sitt tal till stämman beskrev Lars Johansson, VD, 1998 som ett mycket intensivt år för företaget. I början av året var platsen för den nya, större pressen endast "ett hål i marken" och maskiner och utrustning existerade bara i form av ett antal ritningar. - Det känns därför betydligt bättre att stå inför bolags-stämman idag än vad det gjorde för ett år sedan och kunna meddela att produktionen nu är igång. Arbetet i den nya anläggningen bär dock fortfarande en viss prägel av intrimning med successiv produktionsökning, fortsatte Lars Johansson. Händelser 1998 Bland händelserna under 1998 lyfte Lars Johansson fram den kraftfulla utvecklingen av förädlingskapacitet i egna bolag och hos medleverantörer, starten av aluminiumgymnasiet i Åseda som är ett fundament för den framtida kompetensutvecklingen samt miljöarbetet, där certifieringen för ISO 14001 är betydelsefull. - Vår viktigaste miljöpåverkan och mest angelägna miljö-resurs är emellertid inte våra processer utan det faktum att vi kan bidra till ett klokare materialval. Att medverka till att göra fordon lättare och säkrare. Att öka återvinningen. Att minska underhållskostnader och att med hjälp av profil- konstruktioner i aluminium spara energi är några exempel på våra möjligheter att bidra till ett bättre, långsiktigt hållbart samhälle, berättade Lars Johansson. Resultatet 1998 - Satsningen under 1998 i kapacitet, vidareförädling och marknad tog stora resurser i företaget. Kanske större än vi räknat med. Men nu är vi väl rustade för inledningen av nästa sekel. Vi har försett oss med senaste teknik, stärkt vår organisation, breddat vårt utbud och därmed skärpt vår konkurrenskraft, sade Lars Johansson i sitt anförande. - Men vi är inte nöjda med det resultat vi uppnådde 1998. Dels hade vi lägre leveransvolym, dels högre produktions-kostnader, bland annat på grund av helgskift. Ett mål är att snabbt ta oss tillbaka till en marginal på åtta procent, fortsatte Lars Johansson. Utsikterna för 1999 - Många av våra kunder indikerar ökade behov av profiler och förädlade komponenter. Därför tror vi på en bibehållen hög efterfrågan under 1999, men ökade volymer får inte genomslag i form av utleveranser förrän under andra halvåret, avslutade Lars Johansson, som också tror på ökad marknad för aluminium-profiler de närmaste åren i fordon, telekommunikation och i bygg- och inredningsprodukter. Beslut från stämman Utdelning: 1 krona per aktie Bolagsstämman fastställde utdelningen till 1 krona per aktie. Avstämningsdag är onsdagen den 31 mars 1999 och utdelningen beräknas sändas ut från VPC AB fredagen den 9 april 1999. Ny styrelseledamot Carl Wilhelm Ros invaldes till ny ledamot i ProfilGruppens styrelse. Carl Wilhelm Ros är förste vVD i Telefonaktiebolaget LM Ericsson fram till halvårsskiftet 1999 och har varit verksam inom Ericsson sedan 1985. Han är född 1941, har en fil. / pol. mag. examen från Lunds Universitet och stark Växjöanknytning. Carl Wilhelm Ros har styrelseuppdrag i Allmänna Pensionsfonden, fjärde fondstyrelsen, NCC AB, LKAB och VLT AB. Omval skedde av: Bo Hedberg, Teknisk vetenskaplig attaché, Washington Staffan Håkanson, VD i ABB Daimler-Benz Transportation (Sweden) AB Lars Johansson, VD i ProfilGruppen AB Birgitta Johansson-Hedberg, Resident Director i Wolters Kluwer Scandinavia samt VD och koncernchef i Liber AB Från personalen anmäldes Kurt Nilsson och suppleant Bengt Karlsson, LO samt Katarina Bodin och suppleant Kent Johansson, PTK. Styrelsens arvode ökas Arvodet till styrelsen utgår med ett fast belopp om 300 tkr (200) att fördelas av styrelsen. Revisorer och revisorssuppleanter omvaldes Bolagets revisorer och suppleanter omvaldes. Denna gång på fyra år enligt den nya bolagsordningen. Till revisorer valdes Olle Blomén, Andersson & Co AB, Växjö och Michael Johansson, KPMG, Växjö. Till suppelanter valdes Jan Persson, Andersson & Co AB, Växjö och Monica Schelin, KPMG, Växjö. Val av nomineringskommitté Bolagsstämman utsåg nomineringskommitté med uppgift att till bolagsstämman år 2000 föreslå styrelseledamöter samt styrelse- respektive revisionsarvoden. I kommittén ingår: Staffan Håkanson, inkommande styrelseordförande, nyval Mats Egeholm, ekonomichef, ProfilGruppen AB, omval Jerry Fredriksson, VD, Företagstjänst i Sävsjö AB, omval Ny ordförande i styrelsen Vid bolagsstämman avtackades Kjell Rosén som avböjt omval. Kjell Rosén har varit ledamot i styrelsen sedan 1981 och dess ordförande sedan 1988. Vid styrelsemöte efter bolagsstämman kommer Staffan Håkanson, Adtranz, att väljas till ny ordförande i ProfilGruppen AB. Staffan Håkanson har varit ledamot i styrelsen sedan 1991. Protokoll från stämman Justerat protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget från och med den 9 april. Protokollet kommer då också att publiceras på Bolagets hemsida. Ekonomisk information Delårsrapport för årets första kvartal lämnas den 23 april 1999. Datum för övriga rapporter 1999 finns tillgängliga via internet: www.profilgruppen.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/03/27/19990327BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/03/27/19990327BIT00010/bit0002.pdf

Dokument och länkar
bit0001.doc Dokument och länkar
bit0002.pdf