2005-04-23

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

* Utdelningen för 2004 fastställdes till 2,00 kronor per aktie (1,25)

* De bolagsstämmovalda styrelseledamöterna Nils Arthur, Staffan Håkansson, Lars Johansson, Lars Renström, Carl Wilhelm Ros och Gunnel Smedstad omvaldes

* Staffan Håkanson valdes till styrelseordförande

* Stämman beslutade att styrelsearvode lämnas oförändrat till 670.000 kronor att fördelas av styrelsen och att arvode till revisionsutskottet skall uppgå till 100.000 kronor att fördelas av styrelsen

* Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att finansiera eventuella förvärv

ProfilGruppen AB marknadsför, utvecklar och tillverkar förädlade komponenter och kundanpassade profiler i aluminium. Huvudkontor finns i småländska Åseda där merparten av tillverkningen och utveckling sker. Försäljningen sker i Sverige och via egna säljbolag i Tyskland, Norge, Danmark och England. Koncernen har 493 anställda och omsatte 809,6 Mkr 2004. ProfilGruppen AB är sedan 1997 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Sammandrag av VD:s anförande och protokoll från stämman publiceras på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se. Kontaktpersoner för information: Nils Arthur, VD och Koncernchef, telefon 0474-55 400, mobil 070-349 57 90 e-post: nils.arthur@profilgruppen.se Jonas Karlsson, Finanschef, telefon 0474-55 111, mobil 070-349 57 18 e-post: jonas.karlsson@profilgruppen.se Tomas Arvidsson, Informationschef, telefon 0474-55 140, mobil 070-542 42 62 e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se Presskommuniké Åseda den 23 april 2005 Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ) Vid dagens bolagsstämma i bolagets lokaler i Åseda deltog 150 aktieägare och gäster. I sitt anförande på stämman kommenterade bolagets VD, Nils Arthur, marknadsläget och resultatutvecklingen för 2004. Vidare redogjorde Nils Arthur för föregående års genomförda strategiutredning och vilka huvudfrågor som kortsiktigt kommer att prioriteras. Han underströk även vikten av koncernens fortsatta internationalisering. Beslut från stämman Utdelning, 2,00 kronor per aktie Stämman beslutade att utdelning skall utgå för 2004 i enlighet med styrelsens förslag, d.v.s. utdelning om 2,00 kronor per aktie för 2004 och onsdagen den 27 april 2005 som avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas ske genom VPC måndagen den 2 maj 2005. Val av styrelse Omval skedde av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna, Nils Arthur, Åseda, Staffan Håkanson, Stockholm, Lars Johansson, Åseda, Lars Renström, Lund, Carl Wilhelm Ros, Stockholm och Gunnel Smedstad, Tjörnarp. Till styrelseordförande valdes Staffan Håkanson. Vid det konstituerande efter bolagsstämman valdes Lars Johansson till vice ordförande. Styrelsens arvode och arvode till revisionsutskottet Stämman beslutade om oförändrat arvode till styrelsen, 670 tkr (670) och att arvode till revisionsutskottet skall utgå med 100 tkr (0). Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission för att finansiera eventuella förvärv Stämman beslutade enhälligt om bemyndigande för styrelsen att intill nästa bolagsstämma fatta beslut om nyemission av aktier av serie B med ett högsta sammanlagt nominellt belopp om två Mkr med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv med egna aktier. Val av valberedning Bolagsstämman omvalde valberedningen med uppgift att till bolagsstämman 2006, eller när behov föreligger, föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande till ordinarie bolagsstämma 2006 eller när behov så kräver samt att föreslå styrelse-, revisionsutskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske, revisorer. I valberedningen ingår: Jerry Fredriksson, sammankallande, VD i Rådhuset AB, Mats Egeholm, tidigare finanschef i ProfilGruppenkoncernen, Anne Skoglund, verksamhetsutvecklare i IVT Industrier AB och Staffan Håkanson, styrelseordförande i ProfilGruppen AB. Protokoll från stämman Justerat protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med den 25 april. Protokollet publiceras även på koncernens hemsida. Ekonomisk information Delårsrapport för det andra kvartalet lämnas den 21 juli 2004. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se Åseda den 23 april 2005 Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ) Org.nr 556277-8943

Dokument och länkar
wkr0001.pdf