2000-04-15

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ) * Utdelningen för 1999: 1,20 kronor per aktie (+0,20) * Gunnel Smedstad, civilingenjör, invaldes som ny ledamot i styrelsen, övriga ledamöter omvaldes * Arvodet till styrelsen oförändrat, 300 tkr * Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemisson för att finansiera eventuella förvärv Kontaktpersoner för ekonomisk information: Håkan Jalling, informationschef, mobil 070 - 660 64 33 tel 0474 - 551 40 *) e-post: hakan.jalling@profilgruppen.se Lars Johansson, VD, tel 0474 - 551 45 *) e-post: lars.johansson@profilgruppen.se *) arbetet från måndag den 17 april ProfilGruppen AB utvecklar, tillverkar och förädlar profiler i aluminium. Huvudkontor och tillverkning finns i småländska Åseda. Bolaget har 15 procent av den svenska marknaden. 46 procent av leveranserna exporteras, främst till Tyskland, Norge, Danmark och England. Koncernen har 410 anställda i medeltal och omsatte 697,9 Mkr 1999. ProfilGruppen AB är sedan 1997 noterat på OM Stockholmsbörsens OTC-lista. Aktuell information, VD-talet i sin helhet samt bevakning av bolagsstämman med cirka 30 minuters fördröjning finns på internet: www.profilgruppen.se Presskommuniké Åseda den 15 april 2000 Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ) Vid dagens bolagsstämma i ProfilGruppen AB, som arrangerades i förädlingsbolaget ProfilMekanik i Åseda, deltog drygt 100 aktieägare. I sitt tal till stämman beskrev Lars Johansson, VD, strategin för ökad lönsamhet och tillväxt för ProfilGruppen. Strategin kan sammanfattas i tre punkter: 1. Vidgat samarbete med kunder i tillväxtbranscher 2. Ökad förädling 3. Förvärv Lars Johansson kommenterade också produktionen vid den nya pressen. - Driften vid den nya pressen Max övergick 1999 från ett tekniskt intrimningsskede till ett operativt produktionsskede. Vi pressar sedan i somras profiler på tre skift i den nya anläggningen, berättade Lars Johansson. - Uppstartningen har dock tagit längre tid än vad vi lite optimistiskt hade räknat med. Idag är vi totalt 50 personer vid den nya pressen, vars produktivitet vi räknar med ska fortsätta att öka successivt under det kommande året. Utdelningspolicy Styrelsen har i år fattat beslut om att öka utdelningsandelen från cirka 30 till cirka 40 procent av årets resultat. - Vi menar att det är en riktig nivå och en anpassning till aktiemarknadens krav, menade Lars Johansson. Förvärv - Att växa genom kloka förvärv är en del av vår tillväxt-strategi. Vi kommer därför att under 2000 fortsätta utvärdera intressanta företag i Sverige och på några av våra övriga marknader, berättade Lars Johansson. Utsikter för 2000 - Just nu lyfter vi blicken i arbete med en ny strategisk plan för de första åren på 2000-talet, berättade Lars Johansson. Vi har höga ambitioner och ser många spännande möjligheter. Med den nya pressen, bra resurser för förädling - exempelvis ProfilMekanik och förvärvet av Bergströms - har vi nu lagt grunden för en snabb expansion. Vi räknar med en tillväxt som är snabbare än marknaden. Detta möjliggörs genom ett nära samarbete med företag i utpräglade tillväxtbranscher såsom elektronik/telekom, fordon och inredningar. - Jag menar att vi står väl rustade för fortsatt tillväxt med ökande lönsamhet och att ProfilGruppen som ett kunskaps- och kvalitetsföretag kan attrahera bra medarbetare, goda kunder och nöjda aktieägare, avslutade Lars Johansson. Beslut från stämman Utdelning: 1,20 kronor per aktie, en ökning från 1 krona Bolagsstämman fastställde utdelningen till 1,20 kronor per aktie. Avstämningsdag är onsdagen den 19 april 2000 och utdelningen beräknas sändas ut från VPC AB onsdagen den 26 april 2000. Ny styrelseledamot Gunnel Smedstad invaldes till ny ledamot i ProfilGruppens styrelse. Gunnel Smedstad, 38 år, är egen företagare med inriktning på internationell marknadsföring och försäljning. Hon är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola och har bland annat arbetat på Termofrost AB, AB Ph. Nederman & Co och Ericsson. Omval skedde av Bo Hedberg, bergsingenjör, Stockholm, Staffan Håkanson, VD DaimlerChrysler Rail Systems (Sweden) AB, Västerås, Lars Johansson, VD I ProfilGruppen AB, Åseda och Carl Wilhelm Ros, direktör, Stockholm. Styrelsens arvode oförändrat Arvodet till styrelsen är oförändrat och uppgår till 300 tkt. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission för att finansiera eventuella förvärv Beslutade stämman enhälligt om bemyndigande för styrelsen att intill nästa bolagsstämma fatta beslut om nyemission av aktier av serie B med ett högsta sammanlagt nominellt belopp om två Mkr med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv med egna aktier. Val av nomineringskommitté Bolagsstämman omvalde nomineringskommittén med uppgift att till bolagsstämman 2001 föreslå styrelseledamöter samt styrelse- och revisionsarvoden. I kommittén ingår: Jerry Fredriksson, sammankallande, VD Företagstjänst i Sävsjö AB, Mats Egeholm, administrativ chef i ProfilGruppen och Staffan Håkanson, styrelseordförande i ProfilGruppen AB. Protokoll från stämman Justerat protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget från och med den 17 april. Protokollet kommer då också att publiceras på koncernens hemsida. Ekonomisk information Delårsrapport för sex månader lämnas den 17 juli 2000. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/15/20000415BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/15/20000415BIT00030/bit0002.pdf

Dokument och länkar
bit0001.doc Dokument och länkar
bit0002.pdf