2001-04-21

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ) * Utdelningen för 2000: 1,75 kronor per aktie (+0,55) * Samtliga styrelseledamöter omvaldes * Arvodet till styrelsen höjdes till 350 tkr (300) * Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemisson för att finansiera eventuella förvärv Kontaktpersoner för ekonomisk information: Håkan Jalling, informationschef, mobil 070 - 660 64 33 tel 0474 - 551 40 *) e-post: hakan.jalling@profilgruppen.se Lars Johansson, VD, tel 0474 - 551 45 *) e-post: lars.johansson@profilgruppen.se *) arbetet från måndag den 23 april ProfilGruppen AB utvecklar, tillverkar och levererar förädlade komponenter och kundanpassade profiler i aluminium. Huvudkontor och tillverkning finns i småländska Åseda. Bolaget har 16 procent av den svenska marknaden. 38 procent av leveranserna exporteras, främst till Tyskland, Norge, Danmark och England. Koncernen har 509 anställda (medelantal) och omsatte 793,3 Mkr 2000. ProfilGruppen AB är sedan 1997 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Aktuell information, VDs anförande i sin helhet samt bevakning av bolagsstämman med cirka 15 minuters fördröjning finns på internet: www.profilgruppen.se Presskommuniké Åseda den 21 april 2001 Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ) Vid dagens bolagsstämma i ProfilGruppen AB, som arrangerades i företagets lokaler på Östra Industriområdet i Åseda, deltog drygt 150 aktieägare. I sitt anförande på stämman beskrev Lars Johansson, VD, utvecklingen av förädlingsverksamheten. - Värdet av förädlade produkter utgjorde knappt 70 procent av omsättningen. För fem år sedan var denna andel endast 50 procent. - Investeringen i den nya pressen Max är en organisk del av verksamheten och nu sätter vi ljuset på andra områden; på förädling av komponenter, förvärv och givetvis på fortsatt god resultattillväxt. - Men det är viktigt för vår konkurrenskraft även fortsättningsvis att behärska hela processen från ämnet till färdig komponent. Utsikter för 2001 - Under första kvartalet 2001 har det skett en snabb scenförändring till det sämre beträffande den internationella konjunkturen, sa Lars Johansson i sitt anförande. I ProfilGruppen följer vi utvecklingen noga och rustar oss för alla eventualiteter. - Vi har fått en mycket bra start på 2001, men man kan inte dra slutsatsen att hela året därför blir lika bra. - Vår utveckling under 2001 är beroende av den allmänna konjunktur- och marknadsutvecklingen. I ett längre perspektiv är utsikterna för fortsatt tillväxt och lönsamhetsförbättring goda. Beslut från stämman Utdelning: 1,75 kronor per aktie, en ökning från 1,20 kronor Bolagsstämman fastställde utdelningen till 1,75 kronor per aktie. Avstämningsdag är onsdagen den 25 april 2001 och utdelningen beräknas sändas ut från VPC AB måndagen den 30 april 2001. Omval av styrelsen Omval skedde av Bo Hedberg, bergsingenjör, Stockholm, Staffan Håkanson, VD DaimlerChrysler Rail Systems (Sweden) AB, Stockholm, Lars Johansson, VD I ProfilGruppen AB, Åseda, Carl Wilhelm Ros, direktör, Stockholm och Gunnel Smedstad, konsult/egen företagare, Broby. Styrelsens arvode höjdes Arvodet till styrelsen höjdes från 300 tkr till 350 tkr. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission för att finansiera eventuella förvärv Beslutade stämman enhälligt om bemyndigande för styrelsen att intill nästa bolagsstämma fatta beslut om nyemission av aktier av serie B med ett högsta sammanlagt nominellt belopp om två Mkr med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv med egna aktier. Val av nomineringskommitté Bolagsstämman omvalde nomineringskommittén med uppgift att till bolagsstämman 2002, eller när behov så kräver, föreslå styrelseledamöter samt styrelse- och revisionsarvoden. I kommittén ingår: Jerry Fredriksson, sammankallande, VD Rådhuset AB, Mats Egeholm, finanschef i ProfilGruppen och Staffan Håkanson, styrelseordförande i ProfilGruppen AB. Protokoll från stämman Justerat protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget från och med den 23 april. Protokollet kommer då också att publiceras på koncernens hemsida. Ekonomisk information Delårsrapport för sex månader lämnas den 10 augusti 2001. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/21/20010421BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/21/20010421BIT00020/bit0001.pdf

Dokument och länkar
bit0001.doc Dokument och länkar
bit0001.pdf