2004-03-27

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ) * Utdelningen för 2003 fastställdes till 1,25 kronor per aktie (0,75) * De bolagsstämmovalda styrelseledamöterna Nils Arthur, Staffan Håkanson, Lars Johansson, Lars Renström, Carl Wilhelm Ros och Gunnel Smedstad omvaldes * Arvodet till styrelsen höjdes till 670 tkr (450) * Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att finansiera eventuella förvärv * Resultatet för det första kvartalet bedöms bli i nivå med samma period föregående år Kontaktpersoner för ekonomisk information: Tomas Arvidsson, informations- och IR-chef, mobil 070 - 542 42 62, tel 0474 - 551 40*) e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se Nils Arthur, VD och koncernchef, mobil 070 - 349 57 90, tel 0474 - 554 00*) e-post:nils.arthur@profilgruppen.se Mats Egeholm, finanschef, mobil 070 - 594 16 17, tel 0474 - 550 16 *) e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se *) nås på detta nummer från måndag den 29 mars ProfilGruppen AB utvecklar, tillverkar och levererar förädlade komponenter och kundanpassade profiler i aluminium. Huvudkontor och tillverkning finns i småländska Åseda. Bolaget bedöms ha 16 procent av den svenska marknaden. 43 procent av leveranserna exporteras, främst till Tyskland, Norge, Danmark och England. Koncernen har 462 anställda (medelantal) och omsatte 743,9 Mkr 2003. ProfilGruppen AB är sedan 1997 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Sammandrag av VDs anförande och protokoll från stämman publiceras på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se. Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ) Vid dagens bolagsstämma i ProfilGruppen AB, som arrangerades i i Åseda, deltog cirka 150 aktieägare och gäster. I sitt anförande på stämman kommenterade bolagets VD, Nils Arthur, resultatet av stärkt kundfokus, marknadsläget och resultatutvecklingen för 2003. Vidare redogjorde Nils Arthur för föregående års genomförda förändringar och vilka huvudfrågor som kortsiktigt kommer att prioriteras. Han underströk även vikten av koncernens fortsatta teknik- utveckling. Utsikter Mot bakgrund av en ökad försäljning kommer koncernen att redovisa ett resultat för årets första kvartal som väsentligt överstiger föregående kvartal. Bedömningen är att resultatet är i nivå med det första kvartalet 2003. Den tidigare bedömningen om att marknaden för 2004 förväntas överstiga 2003 års nivå kvarstår. Ny finanschef Mats Egeholm, finanschef i ProfilGruppen sedan starten 1980, har bestämt sig för att gå i pension under 2004. Som efterträdare har utsetts Jonas Karlsson, 41 år. Jonas Karlsson är bosatt i Lenhovda och utbildad ekonom vid Växjö universitet. Han är för närvarande ekonomichef vid Myresjöhus och kommer att tillträda posten som finanschef i ProfilGruppen den 1 september 2004. Beslut från stämman Utdelning: 1,25 kronor per aktie Bolagsstämman fastställde utdelningen till 1,25 kronor per aktie (0,75). Avstämningsdag är onsdagen den 31 mars 2004 och utdelningen beräknas sändas ut från VPC AB måndagen den 5 april 2004. Val av styrelse Omval skedde av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna, Nils Arthur, Åseda, Staffan Håkanson, Stockholm, Lars Johansson, Åseda, Lars Renström, Fagersta, Carl Wilhelm Ros, Stockholm och Gunnel Smedstad, Tjörnarp. Vid det konstituerande styrelsemötet efter bolagsstämman valdes Staffan Håkanson till ordförande och Lars Johansson till vice ordförande. Styrelsens arvode höjdes Arvodet till styrelsen höjdes till 670 tkr (450). Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission för att finansiera eventuella förvärv Stämman beslutade enhälligt om bemyndigande för styrelsen att intill nästa bolagsstämma fatta beslut om nyemission av aktier av serie B med ett högsta sammanlagt nominellt belopp om två Mkr med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv med egna aktier. Val av nomineringskommitté Bolagsstämman omvalde nomineringskommittén med uppgift att till bolagsstämman 2005, eller när behov föreligger, föreslå styrelseledamöter och i förekommande fall revisorer samt styrelse- och revisionsarvoden. I kommittén ingår: Jerry Fredriksson, sammankallande, VD i Rådhuset AB, Mats Egeholm, finanschef i ProfilGruppenkoncernen, Anne Skoglund, verksamhetsutvecklare i IVT Industrier AB och Staffan Håkanson, styrelseordförande i ProfilGruppen AB. Protokoll från stämman Justerat protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med den 29 mars. Protokollet publiceras även på koncernens hemsida. Ekonomisk information Delårsrapport för det första kvartalet lämnas den 22 april 2004. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se Åseda den 27 mars 2004 Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ) Org.nr 556277-8943 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/27/20040327BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/27/20040327BIT00010/wkr0002.pdf

Dokument och länkar
wkr0001.doc Dokument och länkar
wkr0002.pdf