2004-02-26

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB

Bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ) * Ordinarie bolagsstämma äger rum lördagen den 27 mars 2004 kl 10.30, i bolagets lokaler på Östra Industriområdet i Åseda. * Val av styrelse: Omval föreslås av Staffan Håkanson, Ordförande i ProfilGruppens styrelse samt VD i Bombardier Transportation Sweden AB, Lars Johansson, Vice ordförande i ProfilGruppens styrelse, Nils Arthur VD och koncernchef i ProfilGruppen, Lars Renström, VD och koncernchef i Seco Tools AB (publ), Carl Wilhelm Ros, direktör samt Gunnel Smedstad, konsult/egenföretagare. * Arvodet till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om 670.000 kronor att fördelas av styrelsen. * Styrelsen föreslår att utdelningen skall vara 1,25 kronor (0,75) per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 31 mars 2004. Utdelning genom VPC AB beräknas ske måndagen den 5 april 2004. Kontaktpersoner för ekonomisk information: Nils Arthur, VD och koncernchef, mobil 070-349 57 90 e-post: nils.arthur@profilgruppen.se Mats Egeholm, Finanschef, mobil 070-594 16 17 e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se Tomas Arvidsson, Informationschef, mobil 070-542 42 62 e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se AKTIEÄGARNA I PROFILGRUPPEN AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma lördagen den 27 mars 2004 kl 10.30 i bolagets lokaler på Östra Industriområdet i Åseda. Registrering och servering av kaffe sker kl 10.00 - 10.25. Stämman avslutas med servering av enklare lunch och rundvandring i produktion. RÄTT ATT DELTA För att delta i bolagsstämman och äga rösträtt skall aktieägaren: - dels vara registrerad i aktieboken onsdagen den 17 mars 2004 - dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 23 mars 2004 klockan 16.00 ProfilGruppens aktiebok förs av VPC AB. Ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. Ägare till förvaltarregistrerade aktier skall för att ha rätt att delta begära tillfällig ägarregistrering i god tid före onsdagen den 17 mars 2004 då sådan registrering senast måste vara verkställd. Den som förvaltar aktierna kan ombesörja omregistreringen. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman kan göras på bolagets hemsida www.profilgruppen.se, via fax 0474 - 711 28, per post till ProfilGruppen AB, Box 36, 360 70 Åseda eller per tel 0474 - 550 00 (växel). Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisations-nummer, adress, telefonnummer, i förekommande fall eventuella biträden (dock högst två) och gäster samt intresse av lunch. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget. Utfärdas fullmakten av juridisk person, skall registreringsbevis bifogas. ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 2 Upprättande och godkännande av röstlängd 3 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 4 Val av en eller två justeringsmän 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6 Verkställande direktörens anförande 7 Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen 8 Framläggande av revisionsberättelsen och koncern- revisionsberättelsen 9 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, jämte koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 13 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 15 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att kunna fatta beslut om nyemission av aktier 16. Val av nomineringskommitté 17. Stämmans avslutande Arvoden och val av styrelse Nomineringskommittén, bestående av Jerry Fredriksson, Mats Egeholm, Anne Skoglund och Staffan Håkanson har lämnat följande förslag till val och beslut: Punkt 13 Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om 670.000 kronor att fördelas av styrelsen. Ersättning till revisorer föreslås utgå enligt löpande räkning. Punkterna 12 och 14 Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Staffan Håkanson, Lars Johansson, Carl Wilhelm Ros, Gunnel Smedstad, Nils Arthur och Lars Renström. Inga suppleanter föreslås utses. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att kunna fatta beslut om nyemission av aktier Punkt 15 Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att kunna fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Nyemissionen av aktier, serie B, får ske med ett högsta sammanlagt nominellt belopp om 2.000.000 kronor, motsvarande 400.000 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall kunna genomföras med bestämmelse som avses i 4 kap 6 § aktiebolagslagen (kvittning och/eller apport). Emissionskursen skall vid varje tillfälle motsvara aktiernas bedömda marknadsvärde. Skälet till att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv med egna aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar detta sju procent av totala antalet aktier. Val av nomineringskommitté Punkt 16 Val av nomineringskommitté med uppgift att föreslå styrelseledamöter till ordinarie bolagsstämma 2005 eller när behov så kräver samt att föreslå styrelse- och revisionsarvoden. Kommittén föreslår även, när så skall ske, revisorer. FÖRSLAG TILL UTDELNING Punkt 10 Styrelsen föreslår att utdelningen skall vara 1,25 kronor per aktie, (föregående år 0,75 kronor). Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen onsdagen den 31 mars 2004. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning ske genom VPC AB måndagen den 5 april 2004. Förslagen ovan stöds av aktieägare som representerar mer än 50 procent av rösterna. Varmt välkommen till bolagsstämman. Åseda den 26 februari 2004 PROFILGRUPPEN AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/26/20040226BIT00020/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/26/20040226BIT00020/wkr0002.pdf

Dokument och länkar
wkr0001.DOC Dokument och länkar
wkr0002.pdf