2001-03-14

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB

Presskommuniké Åseda den 14 mars 2001 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB * ordinarie bolagsstämma äger rum lördagen den 21 april 2001 kl 10.30 ingång personalmatsalen på Östra Industriområdet i Åseda * omval föreslås av styrelsen, bestående av Bo Hedberg, bergsingenjör, Staffan Håkanson, VD i DaimlerChrysler Rail Systems (Sweden) AB, Lars Johansson, VD i ProfilGruppen AB, Carl Wilhelm Ros, direktör samt Gunnel Smedstad, civilingenjör * arvodet till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om 350.000 kronor (föregående år 300.000) att fördelas av styrelsen * styrelsen föreslår att utdelningen skall höjas till 1,75 kronor (1,20) per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 25 april 2001. Utbetalning genom VPC AB beräknas ske måndagen den 30 april 2001 * delårsrapport för första kvartalet 2001 offentliggörs lördagen den 21 april 2001 kl 09.00, halvannan timme innan bolagsstämman börjar Kontaktperson för ekonomisk information: Håkan Jalling, informationschef, tel 0474 - 551 40 mobil 070 - 660 64 33 e-post: hakan.jalling@profilgruppen.se AKTIEÄGARNA I PROFILGRUPPEN AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma lördagen den 21 april 2001 kl 10.30 ingång personalmatsalen på Östra Industriområdet i Åseda. Registrering och servering av kaffe sker kl 10.00 - 10.25. Stämman avslutas med servering av enklare lunch och visning av verksamheten. RÄTT ATT DELTA För att delta i bolagsstämman och äga rösträtt skall aktieägaren: - dels vara registrerad i aktieboken onsdagen den 11 april 2001, - dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 17 april 2001 kl 16.00. ProfilGruppens aktiebok förs av VPC AB. Ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. Ägare till förvaltarregistrerade aktier bör begära tillfällig ägarregistrering i god tid före onsdagen den 11 april 2001. Den som förvaltar aktierna kan ombesörja omregistreringen. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman kan göras på bolagets hemsida www.profilgruppen.se, via fax 0474 - 711 28, per tel 0474 - 550 00 (växel) eller per post till ProfilGruppen AB, Box 36, 360 70 Åseda. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisations-nummer, adress, telefonnummer, eventuella gäster samt intresse av lunch och företagsvisning. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Val av ordförande vid stämman 2 Upprättande och godkännande av röstlängd 3 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 4 Val av en eller två justeringsmän 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6 Verkställande direktörens anförande 7 Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen 8 Framläggande av revisionsberättelsen och koncern-revisions berättelsen 9 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, jämte koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en ligt den fastställda balansräkningen 11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 13 Upplysning om antalet revisorer och suppleanter 14 Fastställande av arvode åt styrelsen 15 Fastställande av arvode åt revisorerna 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter 17 Upplysning om revisorer och suppleanter 18 Förslag till ändringar i bolagsordningen 19 Förslag till bemyndigande 20 Val av nomineringskommitté 21 Övriga frågor Nomineringskommittén, bestående av Jerry Fredriksson (sammankallande), Mats Egeholm och Staffan Håkanson, föreslår följande val och arvoden: Punkt 14 Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om 350.000 kronor (föregående år 300.000) att fördelas av styrelsen. Punkt 15 Ersättning utgår enligt löpande räkning. Punkt 16 Följande ordinarie styrelseledamöter föreslås: Omval av Bo Hedberg, Staffan Håkanson, Lars Johansson, Carl Wilhelm Ros och Gunnel Smedstad. Punkt 17 Revisorer och suppleanter är valda för perioden 1999 till ordinarie bolagsstämma 2002. Revisorer är Olle Blomén, Andersson & Co AB och Michael Johansson, KPMG. Suppleanter är Jan Persson, Andersson & Co AB och Monica Schelin, KPMG. Punkt 18 Styrelsen föreslår bolagsstämman ändringar i bolagsordningen. § 2 Ny formulering: Styrelsen har sitt säte i Uppvidinge kommun. Bolagsstämma kan dessutom hållas i Växjö eller i Stockholm. Tidigare formulering: Styrelsen har sitt säte i Uppvidinge kommun. § 3 Ny formulering: Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, tillverkning och förädling av komponenter och profiler, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Tidigare formulering: Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, bostadsrätter samt bedriva aktieförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Punkt 19 Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Nyemissionen av aktier, serie B, får ske med ett högsta sammanlagt nominellt belopp om två miljoner (2.000.000) kronor, motsvarande 400.000 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall kunna genomföras genom kvittning och/eller apport. Emissionskursen skall vid varje tillfälle motsvara aktiernas bedömda marknadsvärde. Skälet till att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv med egna aktier. Punkt 20 Val av nomineringskommitté med uppgift att föreslå styrelseledamöter till ordinarie bolagsstämma 2002 eller när behov så kräver samt att föreslå styrelse- och revisionsarvoden. Kommittén förslår även, när så skall ske, revisorer. Förslagen stöds av aktieägare som representerar mer än 75 procent av rösterna. FÖRSLAG TILL UTDELNING Styrelsen föreslår att utdelningen skall höjas till 1,75 kronor (1,20) per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen onsdagen den 25 april 2001. Beslutar bolagsstämman i enlighet med för slaget, beräknas utbetalning ske genom VPC AB måndagen den 30 april 2001. Varmt välkommen till bolagsstämman. Åseda den 14 mars 2001 PROFILGRUPPEN AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/14/20010313BIT00900/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/14/20010313BIT00900/bit0002.pdf

Dokument och länkar
bit0002.doc Dokument och länkar
bit0002.pdf