2022-09-19

Kallelse till extra bolagsstämma i ProfilGruppen AB

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 31 oktober 2022 kl 15.00 i Folkets Hus i Åseda.

Program för stämman
14.30-14.55 Servering av kaffe och inregistrering till stämman
15.00 Stämman öppnas
 
Rätt att delta och anmälan
För att delta i bolagsstämman och äga rösträtt ska aktieägare:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 21 oktober 2022, och
 • anmäla sig till bolaget senast onsdag den 26 oktober 2022. Anmälan om deltagande kan göras via anmälningsformulär på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se, per post till ProfilGruppen AB, Box 36, 364 21 Åseda eller per telefon 0474 ‑ 550 00 (vardagar kl 9-15). Vid anmälan ska aktieägare uppge namn/firma, person‑/organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två).

 
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt ha låtit registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i stämman. En sådan registrering kan göras tillfälligt (s k rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren.
Rösträttsregistreringar som gjorts senast tisdag den 25 oktober 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägaren ska i så fall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock längst fem år. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska behörighets-handlingar (registreringsbevis eller motsvarande) bifogas. Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se.
  
Förslag till dagordning

 1. Bolagsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av justeringsmän
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Redogörelse för valberedningens förslag
 8. Entledigande av styrelsens ordförande såväl som ordförande som ledamot av styrelsen
 9. Val av styrelseledamot och styrelsens ordförande 
 10. Beslut om valberedning inför årsstämman 2023
 11. Stämmans avslutande

 
Förslag till beslut

Valberedning
Styrelsens ordförande har, enligt beslut från årsstämman 2022, kontaktat bolagets tre största ägare under september månad 2022 för att bilda valberedning. Mot bakgrund av den förestånde extra bolagsstämman har man dock valt att avvakta stämmans beslut avseende valberedning inför årsstämma 2023. Tidigare valberedning kvarstår tills vidare.
 
Punkt 2 – Ordförande till stämman
Styrelsen föreslår Advokat Per Gruwberger som ordförande vid denna extra bolagsstämma.
 
Punkt 8 – Entledigande av styrelsens ordförande
Ringvägen Venture AB föreslår entledigande av Klaus Wiemers såväl som styrelseledamot som styrelseordförande.
 
Punkt 9 – Val av styrelseledamot och -ordförande
Valberedningen har i uppdrag att återkomma med förslag avseende ny styrelseledamot samt vem som föreslås till styrelseordförande.
Om styrelseordförandens uppdrag upphör i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.
  
Punkt 10 – Valberedning inför årsstämma 2023
Valberedningen har i uppdrag att återkomma med förslag på ledamöter till valberedning inför årsstämman 2023.
 
 Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktie-ägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om för-hållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före stämman (den 21 oktober 2022), till adress ProfilGruppen AB, ”Stämma”, Box 36, 364 21, Åseda eller via e-post till styrelsen@profilgruppen.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se samt på bolagets huvudkontor, Östra Industrivägen, 364 21, Åseda, senast fem dagar innan stämman (den 26 oktober 2022). Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Övrig information
I bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 7 398 775 aktier motsvarande 7 398 775 röster.
Eventuella förslag från valberedningen som presenteras innan stämman kommer att finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida och kan även sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De kommer även att finnas tillgängliga på stämman.
 
Personuppgifter
De personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
 
 
Åseda i september 2022
 
PROFILGRUPPEN AB (publ)
 
Styrelsen


 

Dokument och länkar
Kallelse extra bolagsstämma 2022 ProfilGruppen AB