2003-02-27

Kallelse till bolagsstämma

Bolagsstämma i ProfilGruppen AB * Ordinarie bolagsstämma äger rum lördagen den 29 mars 2003 kl 10.30, i bolagets lokaler på Östra Industriområdet i Åseda. * Val av styrelse: Omval föreslås av Staffan Håkanson, Ordförande i Profil-Gruppens styrelse samt VD i Bombardier Transportation Sweden AB, Lars Johansson, Vice ordförande i ProfilGruppens styrelse, Nils Arthur, VD och koncernchef i ProfilGruppen, Carl Wilhelm Ros, direktör samt Gunnel Smedstad, civilingenjör. Nyval föreslås av Lars Renström, VD och koncernchef för Seco Tools AB (publ). * Förslag till val av revisorer för perioden 2003-2006 är Olle Blomén, Andersson & Co och Michael Johansson, KPMG samt revisorssuppleanter Jan Persson, Andersson & Co och Micael Brunosson, KPMG. * Arvodet till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om 450.000 kronor att fördelas av styrelsen. * Styrelsen föreslår att utdelningen skall vara 0,75 kronor (0,50) per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 2 april 2003. Utbetalning genom VPC AB beräknas ske måndagen den 7 april 2003. Kontaktpersoner för ekonomisk information: Tomas Arvidsson, Informations- och IR-chef, tel 0474-551 40, e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se Mats Egeholm, Finanschef, tel 0474-550 16, e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se Nils Arthur, VD och koncernchef, tel 0474-554 00, e-post: nils.arthur@profilgruppen.se AKTIEÄGARNA I PROFILGRUPPEN AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma lördagen den 29 mars 2003 kl 10.30 i bolagets lokaler på Östra Industriområdet i Åseda. Registrering och servering av kaffe sker kl 10.00 - 10.25. Stämman avslutas med servering av enklare lunch. RÄTT ATT DELTA För att delta i bolagsstämman och äga rösträtt skall aktieägaren: - dels vara registrerad i aktieboken onsdagen den 19 mars 2003 - dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 25 mars 2003 klockan 16.00 ProfilGruppens aktiebok förs av VPC AB. Ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. Ägare till förvaltarregistrerade aktier skall för att ha rätt att delta begära tillfällig ägarregistrering i god tid före onsdagen den 19 mars 2003 då sådan registrering senast måste vara verkställd. Den som förvaltar aktierna kan ombesörja omregistreringen. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman kan göras på bolagets hemsida www.profilgruppen.se, via fax 0474 - 711 28, per post till ProfilGruppen AB, Box 36, 360 70 Åseda eller per tel 0474 - 550 00 (växel). Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisations-nummer, adress, telefonnummer, i förekommande fall eventuella biträden (dock högst två) samt intresse av lunch. ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Val av ordförande vid stämman 2 Upprättande och godkännande av röstlängd 3 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 4 Val av en eller två justeringsmän 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6 Verkställande direktörens anförande 7 Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen 8 Framläggande av revisionsberättelsen och koncern-revisions berättelsen 9 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, jämte koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och suppleanter 13 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter samt av revisorer och suppleanter 15 Övriga frågor a) Förslag till bemyndigande b) Val av nomineringskommitté Nomineringskommittén, bestående av Jerry Fredriksson (sammankallande), Mats Egeholm och Staffan Håkanson, föreslår följande val och arvoden: Punkt 13 Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om 450.000 kronor att fördelas av styrelsen. Ersättning till revisorer föreslås utgå enligt löpande räkning. Punkt 14 Följande ordinarie styrelseledamöter föreslås: Omval av Staffan Håkanson, Lars Johansson, Carl Wilhelm Ros, Gunnel Smedstad och Nils Arthur samt nyval av Lars Renström. Lars Renström, 51 år, är civilingenjör och VD och koncernchef för Seco Tools AB (publ). Förslag till val av revisorer för perioden 2003-2006: Olle Blomén, Andersson & Co AB och Michael Johansson, KPMG Suppleanter, Jan Persson, Andersson & Co AB och Micael Brunosson, KPMG Punkt 15 a) Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att kunna fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Nyemissionen av aktier, serie B, får ske med ett högsta sammanlagt nominellt belopp om 2.000.000 kronor, motsvarande 400.000 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktie ägarnas företrädesrätt. Emission skall kunna genomföras genom kvittning och/eller apport. Emissionskursen skall vid varje tillfälle motsvara aktiernas bedömda marknadsvärde. Skälet till att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv med egna aktier. b) Val av nomineringskommitté med uppgift att föreslå styrelseledamöter till ordinarie bolagsstämma 2004 eller när behov så kräver samt att föreslå styrelse- och revisionsarvoden. Kommittén föreslår även, när så skall ske, revisorer. Förslagen stöds av aktieägare som representerar mer än 50 procent av rösterna. FÖRSLAG TILL UTDELNING Styrelsen föreslår att utdelningen skall vara 0,75 kronor per aktie, (föregående år 0,50 kronor). Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen onsdagen den 2 april 2003. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning ske genom VPC AB måndagen den 7 april 2003. Varmt välkommen till bolagsstämman. Åseda den 27 februari 2003 PROFILGRUPPEN AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030226BIT01030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030226BIT01030/wkr0002.pdf

Dokument och länkar
wkr0001.doc Dokument och länkar
wkr0002.pdf