2015-02-18

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma  torsdagen den 26 mars 2015 kl 15.00 i Folkets Hus i Åseda.

Program för aktieägare
14.00-14.55            Servering av kaffe och inregistrering till årsstämman
15.00                      Årsstämman öppnas
17.00 cirka             Enklare måltid serveras

Rätt att delta och anmälan
För att delta i årsstämman och äga rösträtt ska aktieägare:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 mars 2015, och

 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 20 mars 2015. Anmälan om deltagande i årsstäm­man kan göras via anmälningsformulär på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern, per post till ProfilGruppen AB, Box 36, 364 21 Åseda, via fax 0474 – 711 28 eller per telefon 0474 ‑ 550 00 (vardagar kl 9-15). Vid anmälan ska aktieägare uppge namn/firma, person‑/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefon­nummer och eventuella biträden (högst två). Vidare ska anmälas intresse av att delta vid den efterföljande måltiden.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfäl­ligt ha låtit registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i årsstämman. Det innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 20 mars 2015 då registreringen senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägaren ska i så fall utfärda skriftlig och daterad full­makt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock längst fem år. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska behörighetshand­lingar (registreringsbevis eller motsvarande) bifogas. Fullmakten i original samt eventuella behörighets­handlingar bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern.

Förslag till dagordning 

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

 5. Val av en eller två justeringsmän

 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill:
  a)  Verkställande direktörens anförande
  b)  Revisorns redogörelse för revisionsarbetet under 2014

 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen

 9. Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

 11. Redogörelse för valberedningens arbete och valberedningens förslag

 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

 13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

 14. Fastställande av arvoden till ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsens revis­ions- och ersättningsutskott

 15. Fastställande av arvode till revisorn

 16. Val av revisor

 17. Beslut om valberedning inför årsstämman 2016

 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 19. Årsstämmans avslutande


Valberedningens förslag till beslut

Punkterna 2, 12, 13, 14, 15, 16 och 17 – Stämmoordförande, antal styrelseledamöter och
revisorer, arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande, revisor samt valberedning

ProfilGruppens valberedning, vilken utsetts i enlighet med de principer som beslutades vid årsstämman 2014, består av Bengt Stillström (Ringvägen Venture AB), valberedningens ordförande, Lars Johansson, aktieägare, Kåre Wetterberg, styrelsens ordförande och Mats Egeholm, aktieägare, tillsammans representerande drygt 50 procent av rösterna i bolaget. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2       Kåre Wetterberg utses till ordförande vid årsstämman 2015.

Punkt 12     Antalet stämmovalda styrelseledamöter ska förbli oförändrat och uppgå till fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 13     Omval föreslås av styrelseledamöterna Susanna Hilleskog, Mats Egeholm, Bengt Stillström, Thomas Widstrand och Kåre Wetterberg. Kåre Wetterberg föreslås väljas till styrelseordförande. Om styrelseordförandens uppdrag upphör i för­tid, ska styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

Uppgifter avseende de till omval föreslagna ledamöterna finns under fliken ”Års­stämma 2015” på bolagets hemsida www.profilgruppen.se/koncern och kommer även att fin­nas tillgängliga på stämman.

Punkt 14     Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med följande belopp. Styrelsear­vode om 340 000 kr (340 000 kr) till styrelseordföranden och 125 000 kr

(125 000 kr) till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget.

Ersätt­nings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej (0 kr). Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode (0 kr).

Punkt 15     Valberedningen föreslår att ersättning till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 16     Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebo­lag för tiden intill slutet av årsstämman 2016, varvid Ernst & Young meddelat att auk­toriserade revisorn Franz Lindström avses utses som huvudansvarig.

Punkt 17     Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och att årsstäm­man ska uppdra åt styrelsens ordförande att, före det tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna och i samråd med dessa utse ledamöter, som jämte styrelsens ordfö­rande, ska utgöra valberedning.

Valberedningen utser inom sig en ordförande.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida senast sex måna­der före årsstämman 2016. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, ska kvarva­rande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en lämplig ersättare till valbered­ningen för återstående mandatperiod.

Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till årsstämma 2016 eller annat bolagsstämmoval, mötesordförande till stämma samt att före­slå styrelse- utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning. Valberednin­g­ens förslag ska lämnas till styrelsen i sådan tid att förslaget kan offentliggö­ras i samband med kallelse till årsstämman.

Ytterligare information från valberedningen tillhandahålls enligt nedan, se ”Övrig information”.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9 – Utdelning
Styrelsen föreslår mot bakgrund av koncernens operativa resultat att ingen (0) utdelning för verksamhetsåret 2014 ska utgå (föregående år 0 kronor per aktie).

Punkt 18 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Styrelsen föreslår att nedan beskrivna riktlinjer ska gälla för 2015. Förslaget grundar sig på bolagets långsiktiga Ersättningspolicy, som senast reviderades i februari 2015.

Riktlinjerna omfattar verkställande direktören och övriga personer i bolagsledningen, för närvarande totalt fem personer, inklusive verkställande direktören. Den totala ersättningen ska kunna utgöras av fast grundlön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen, som kan uppgå till maximalt 25 procent av den fasta lönen, är kopplad till koncernens resultat och endast i speciella fall till individuella mål. Rörlig ersättning är villkorad mot positivt nettoresultat för koncernen och ska justeras i efterhand om den utbetalats på uppenbart felaktiga grunder. Avtal om pensionsförmån träffas individuellt och pensionskostnaden kan uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen. Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Anställningsavtal för medlem i bolagsledningen ska generellt inneha en uppsägningstid om sex månader från båda parter. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall skulle finnas särskilda skäl för det.

Övrig information
I bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 7 398 775 aktier motsvarande 7 398 775 röster.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning samt styrelsens fullständiga förslag med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos bolaget, Östra industriområdet, Åseda, och på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern, senast från och med den 6 mars 2015.

Valberedningens förslag och motiverade yttrande finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hem­sida.

Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Samt­liga handlingar kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Åseda i februari 2015

PROFILGRUPPEN AB (publ)

Styrelsen


Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 18 februari 2015 kl 10.00.

Dokument och länkar
Kallelse till årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)