2018-07-17

Fortsatt stabilt resultat

Andra kvartalet

 • Intäkter 441,5 Mkr (364,3), upp 21 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 32,8 Mkr (31,9), i föregående års resultat ingår en reavinst om 2,9 Mkr
 • Rörelsemarginal 7,4 procent (8,8)
 • Nettoresultat 24,4 Mkr (23,8)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 30,2 Mkr (24,0)
 • Resultat per aktie 3,14 kr (3,01)

Första sex månaderna

 • Intäkter 849,7 Mkr (701,5), upp 21 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 67,3 Mkr (58,4), i föregående års resultat ingår en reavinst om 2,9 Mkr
 • Rörelsemarginal 7,9 procent (8,3)
 • Nettoresultat 50,2 Mkr (43,6)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 59,2 Mkr (12,7)
 • Resultat per aktie 6,46 kr (5,44)
 • Beslutad investering om 310 Mkr i ny pressanläggning för ökad kapacitet

ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:

”Vi fortsätter leverera ett stabilt resultat i kvartalet. Jag tycker att samtliga delar i verksamheten gör ett starkt arbete och kontinuerligt utvecklas för att skapa än bättre kundnytta och effektivitet framåt.

Arbetet med vår nya pressanläggning är uppstartat. Beskedet om den nya investeringen har tagits emot mycket positivt av såväl kunder som anställda.

Samtidigt jobbar vi med upprampningen av vår nya produktionsanläggning i dotterbolaget PG&WIP, vilket påverkat resultatet negativt.”

Dokument och länkar
Release