2002-04-20

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ)

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - mars 2002 * Omsättningen uppgick till 187,2 Mkr (225,4) * Rörelseresultatet blev - 2,5 Mkr (17,3) * Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 5,6 Mkr (14,5) * Fortsatt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, 9,8 Mkr (12,7) * Installationen av den nya pressen har genomförts planenligt och prestanda motsvarar förväntningarna * Exportframgångarna fortsätter - ProfilGruppen har tecknat avtal med Bosch Rexroth respektive Raufoss Technology om leveranser med ett samlat ordervärde av 185 Mkr Nyckeltal och fakta om koncernen, se sidan 8-9 Kontaktpersoner för ekonomisk information: Mats Egeholm, finanschef, mobil 070 - 594 16 17 tel 0474 - 550 16 *) e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se Lars Johansson, VD och koncernchef, mobil 070 - 658 39 05 e-post: lars.johansson@profilgruppen.se * arbetet från måndag den 22 april Aktuell information och foto för fri publicering finns på internet www.profilgruppen.se Åseda den 20 april 2002 Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) januari-mars 2002 Begynnande återhämtning Efter den mycket kännbara nedgången i efterfrågan under höstmånaderna 2001 steg ProfilGruppens försäljning under januari i år och nivån ligger alltjämt över höstsiffrorna. Osäkerheten i marknaden avtar, även om återhämtningen går långsamt. ProfilGruppens resultat under första kvartalet har påverkats negativt av det stillestånd i delar av produktionen som har varit nödvändigt på grund av utbytet av en press. Omsättningen uppgick till 187,2 Mkr, en minskning med 17 procent. Rörelseresultatet blev - 2,5 Mkr (17,3) och resultatet efter finansiella poster - 5,6 Mkr (14,5). Resultatet per aktie uppgick till - 0,63 kronor (1,79). Leveranserna av aluminiumprofiler uppgick till 4 586 ton, vilket är nio procent lägre än samma period 2001. Exportandelen uppgick till 42 procent (38). Kommentar till resultatet Resultatnedgången jämfört med föregående år förklaras av en lägre andel förädlade produkter, 66 procent mot 70 föregående år och generellt lägre marginaler samt av den begränsning av utleveranserna som pressbytet har förorsakat. Marknad och försäljning Det pressade marknadsläget under andra halvåret 2001 har fortsatt att råda i vissa av de branscher som har betydelse för ProfilGruppens försäljning, i synnerhet telekom. En något snabbare återhämtning märks i branscherna bygg och möbler/inredning. Enligt tillgänglig statistik håller ProfilGruppen sin marknadsandel (17 %) på den svenska marknaden och exportförsäljningen utvecklas positivt. Beläggningen i dotterbolagen har förbättrats men är fortfarande inte tillfredsställande. Den totala orderstocken i koncernen har i förhållande till fjärde kvartalet 2001 ökat väsentligt. Inom ramen för ProfilGruppens långvariga förbindelser med Bosch- koncernen har avtal träffats om leveranser 2002 - 2003 av maskinstativ för robotiserade produktionsanläggningar med ett sammanlagt ordervärde av 90 Mkr. Samarbetet med Raufoss Technology fortsätter och under perioden har ett flerårigt avtal tecknats om leveranser av ytterligare en profildetalj avsedd för bilmodeller tillverkade av GM Europa; totalt ordervärde 95 Mkr. Investeringar Investeringarna under första kvartalet uppgick till 20,7 Mkr (14,8). Investeringen i en ny press, som ersätter en press som utrangerats, möjliggör kapacitetsökning, tillverkning med snävare toleranser och förbättrad produktivitet. Pressinvesteringen uppgår totalt till 23,8 Mkr varav 14,5 Mkr under 2002. Finansiering och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,8 Mkr, varav minskat rörelsekapital står för 6,3 Mkr. Rörelsekapitalet har påverkats positivt av lagerminskningar med 14,4 Mkr. Koncernens likvida resurser inklusive outnyttjade krediter uppgick till 119,3 Mkr (93,2). Personal Medelantalet anställda uppgick första kvartalet 2002 till 455 (509). 114 (151) av de anställda finns i koncernens förädlingsbolag, ProfilGruppen Components och ProfilGruppen Manufacturing. Av de totalt 89 medarbetare som blev uppsagda under hösten har 34 kunnat återanställas tack vare förbättrat orderläge. Moderbolaget Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 4,6 Mkr (4,6), och utgörs av hyror från bolag i koncernen. Inga inköp från koncernbolag har skett. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,6 Mkr (2,8). Investeringarna i moderbolaget uppgick till 0,0 Mkr (3,4). Moderbolagets räntebärande skulder uppgick den 31 mars till 42,1 Mkr (49,5). Händelser efter första kvartalet Civilingenjör Nils Arthur efterträder vid stämman Lars Johansson som VD och koncernchef. Till ny informations- och IR-chef har utsetts Tomas Arvidsson, för närvarande VD för ProfilGruppen Components. Åke Johansson, VD för ProfilGruppen Manufacturing, efterträder honom på VD-posten och blir därmed ansvarig för båda förädlingsbolagen. Den nyinstallerade pressen är nu igångkörd och producerar enligt planerna på tre skift. Utsikter Försäljningsökningen under första kvartalet 2002 kan vara ett tecken på återhämtning i marknaden. Den ökade orderstocken har förbättrat ProfilGruppens utgångsläge för andra kvartalet. Med den nya pressen installerad och inkörd samt genomförda maskininvesteringar i förädlingsbolagen har ProfilGruppen ökade resurser för lönsam tillväxt. Pågående koordinering av de förädlande bolagens verksamhet gynnar effektiviteten och genomförda personalminskningar i koncernen har sänkt kostnadsnivån. Mot denna bakgrund finns förutsättningar för successiv resultatuppgång under året. Ekonomisk information Kommuniké med delårsbokslut för andra kvartalet 2002 lämnas den 22 juli 2002. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se Åseda den 20 april 2002 PROFILGRUPPEN AB (publ) Lars Johansson Verkställande direktör och koncernchef Denna rapport har inte varit föremål för granskning av ProfilGruppen ABs revisorer. ProfilGruppen AB (publ) organisationsnummer 556277-8943 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/20/20020420BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/20/20020420BIT00010/wkr0002.pdf Tabeller

Dokument och länkar
wkr0001.doc Dokument och länkar
wkr0002.pdf