2007-10-25

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – september 2007

Fortsatt god resultatutveckling

* Omsättning 886,3 Mkr (794,7), upp 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

* Rörelseresultat 47,2 Mkr (40,0), upp 18 procent

* Nettoresultat 29,5 Mkr (25,8), upp 14 procent

* Kassaflöde från den löpande verksamheten 37,0 Mkr (18,5), upp 100 procent

* Vinst per aktie 5,99 kr (4,41), upp 36 procent

* Avkastning på sysselsatt kapital 22,7 procent (16,1)
ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar:

”Vi redovisar det högsta resultatet någonsin för perioden. Jag är särskilt nöjd med
förändringen av produktmixen mot högre andel vidareförädlade profiler och den ökande
rörelsemarginalen.”

Dokument och länkar
wkr0001.pdf