2001-10-19

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – september 2001

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - september 2001 * Marknaden - fortsatt uppbromsning under tredje kvartalet ProfilGruppens marknadsandel i Sverige ökar * Omsättningen ökade med 8 procent till 620,5 Mkr (572,0) * Rörelseresultatet var 4 procent lägre 31,1 Mkr (32,5). Rörelsemarginalen minskade till 5,0 procent (5,7). * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 22,6 Mkr (25,0), varav tredje kvartalet blev -0,9 Mkr (7,8) * Resultatet per aktie uppgick till 2,75 kronor (3,07) Nästa rapportdatum och redovisningsprinciper, se sidan 6. Nyckeltal, diagram och fakta om koncernen, se sidan 10-12. Kontaktpersoner för ekonomisk information: Håkan Jalling, informationschef, mobil 070 - 660 64 33 e-post: hakan.jalling@profilgruppen.se Lars Johansson, VD, mobil 070 - 658 39 05 e-post: lars.johansson@profilgruppen.se Aktuell information och foto för fri publicering finns på internet: www.profilgruppen.se Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - september 2001 Fortsatt uppbromsning under tredje kvartalet - ökade marknadsandelar i Sverige Koncernens omsättning ökade till 620,5 Mkr (572,0). Rörelseresultatet uppgick till 31,1 Mkr (32,5), vilket gav en rörelsemarginal på 5,0 procent (5,7). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 22,6 Mkr (25,0). Kommentarer till resultatet Omsättningen ökade med 8 procent jämfört med tre kvartal 2000 varav 5 procent beror på ökade råvarupriser. Rörelseresultatet minskade med 4 procent, vilket hänförs till tredje kvartalet. Minskningen är en effekt av lägre leveranser av förädlade produkter, främst inom telekomsektorn. Den svagare svenska kronan innebar en viss positiv resultatpåverkan under de första nio månaderna och gav bättre lönsamhet på exportaffärer. Resultatet per aktie uppgick till 2,75 kronor (3,07). Leveransvärdet för förädlade produkter ökade med 9 procent jämfört med samma period 2000 och utgjorde 65 procent av omsättningen. Leveranserna av profiler i aluminium uppgick till 14.550 ton, vilket är knappt 3 procent lägre än för motsvarande period 2000. På den svenska marknaden minskade leveranserna med knappt 2 procent de första nio månaderna 2001. Exportandelen uppgick till 42 procent (43). Det tredje kvartalet Omsättningen minskade med knappt 1 procent till 173,2 Mkr (174,2) och rörelseresultatet minskade till 2,0 Mkr (10,3), vilket gav en rörelsemarginal för kvartalet på 1,2 procent (5,9). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,9 Mkr (7,8). Den positiva leveransutvecklingen av förädlade produkter bröts under tredje kvartalet, då leveransvärdet minskade med 8 procent. Leveransvolymen av profiler uppgick till 4.150 ton, vilket är 5 procent lägre jämfört med tredje kvartalet 2000. Lägre leveransvolym av förädlade produkter och därmed lägre kapacitetsutnyttjande inom förädlingsverksamheten, är huvudorsaken till resultatminskningen. Orderingången Under årets första nio månader minskade orderingången med 11 procent jämfört med samma period 2000. Orderingången för förädlade produkter var 16 procent lägre medan orderingången för obehandlade profiler var 1 procent lägre. Ökade exportaktiviteter har delvis kompenserat en svagare inhemsk efterfrågan. Marknaden Under de senaste två kvartalen har marknaden dämpats. Den största nedgången har varit inom telekom, där förädlingsgraden är hög, men nedgången har varit tydlig i de flesta branscher. Den senaste tiden har det även märkts signaler om att byggsektorn påverkats, först i Tyskland men även i Sverige. Den svenska marknaden för aluminiumprofiler bedöms ha minskat med drygt 10 procent hittills i år, mätt i volym. Det innebär att ProfilGruppens andel av marknaden stärkts. Osäkerheten i omvärlden påverkar köpbeteendet och detta leder till kort framförhållning, minimering av risker och låga lagernivåer. Profiler och förädlade komponenter i aluminium röner intresse när nya produkter utvecklas inom såväl fordons-, som inrednings- och telekomsektorn. Investeringar Investeringarna under årets första tre kvartal uppgick till 36,5 Mkr (13,5). Av dessa var 22,0 Mkr expansionsinvesteringar, främst maskiner och utrustning för förädling av profiler i koncernbolagen. Merparten av dessa investeringar är kopplade till kundorder. Finansiering och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten, vilket inkluderar förändringar i rörelsekapital, uppgick till 43,8 Mkr (0,7). Koncernens likvida resurser inklusive outnyttjade krediter uppgick till 119,9 Mkr (68,6). Åtgärder ProfilGruppen genomför för närvarande ett antal åtgärder för att minska kostnaderna, öka effektiviteten och därmed stärka den samlade konkurrenskraften. Det innebär bland annat minskade lager, reducering av presskift samt ett besparingsprogram. Antalet anställda har också reducerats genom att vakanser inte återbesatts och genom varsel om uppsägning av totalt 32 personer. Personal Medelantal anställda uppgick under tre kvartal 2001 till 499 (458), varav 149 (118) avsåg förädlingsbolagen i koncernen. Under det tredje kvartalet har medelantalet anställda minskat med 30 som en följd av att vikariat och vakanser inte återbesatts. De uppsägningar som genomförs påverkar medelantalet anställda först under fjärde kvartalet. Moderbolaget Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 13,9 Mkr (13,2) för perioden januari till september 2001 och utgörs av hyror från bolag i koncernen. Inga inköp från koncernbolag har skett. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,7 Mkr (8,4). Moderbolaget har en person (1) anställd. Investeringarna i moderbolaget uppgick under första halvåret till 4,0 Mkr (0,3) och avsåg i huvudsak förvärv av en fastighet från Samhall AB. Moderbolagets räntebärande skulder uppgick den sista september till 49,4 Mkr (50,4) och har sedan årsskiftet minskat med 1,4 Mkr. Händelser efter perioden I mitten av oktober tecknade ProfilGruppen ett avtal om leveranser av förädlade profiler till det norska företaget Raufoss Technology AS. Avtalet omfattar leveranser till ett sammanlagt värde av cirka 175 MSEK och sträcker sig från 2002 till 2008. Produkten är en förädlad profildetalj som kommer att användas i framvagnen på flera bilmodeller inom General Motors i Europa. Förädlingen kommer att ske i koncernbolaget ProfilMekanik och investeringar på cirka 12,5 Mkr i en ny robotlinje sker 2002. Utsikter ProfilGruppen bedömer att marknaden kommer att vara fortsatt svag resten av året. Marknadsaktiviteterna har ökats samtidigt som organisationen anpassats till rådande läge. Vid årsskiftet får de uppsägningar som beslutats genomslag och totalt är koncernen då 90 anställda färre jämfört med slutet av första kvartalet. I det längre perspektivet bedöms situationen mera positiv. Intresset för profiler och förädlade produkter är tydligt i många branscher. ProfilGruppen är engagerat i flera kundprojekt inom både fordonsindustrin och telekombranschen och helt nyligen resulterade detta arbete i bolagets största order - fordonskomponenter till Raufoss Technology AS. De senaste årens investeringar på drygt 300 Mkr i ökad kapacitet för profiltillverkning och förädling ger ProfilGruppen god möjlighet till fortsatt tillväxt med god lönsamhet när marknaden vänder. Stockholm den 19 oktober 2001 PROFILGRUPPEN AB (publ) Lars Johansson Verkställande direktör och koncernchef Denna rapport har inte varit föremål för granskning av ProfilGruppen ABs revisorer. ProfilGruppen AB (publ) org. nr. 556277-8943 BILAGOR Ekonomisk information Kommuniké med årsbokslut för 2001 lämnas den 4 februari 2002. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se Redovisningsprinciper Moderbolaget och koncernen följer Redovisningsrådets rekommendationer. De nya rekommendationerna, som började gälla från den 1 januari 2001, har inte inneburit någon förändring vid värdering av tillgångar och skulder. En viss omklassificering har skett av kostnader inom ramen för rörelseresultatet. Föregående period har omräknats i enlighet med detta. Förändringen är inte väsentlig. Följande byte av redovisningsprincip har skett: Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs eller, om de terminssäkrats, till terminskurs. Uppkomna kursdifferenser redovisas på samma sätt och vid samma tidpunkt som underliggande transaktion. Framtida kursdifferenser på terminssäkringar resultatredovisas i samma period, som den säkrade transaktionen resultatförs. Terminspremien periodiseras över hela terminskontraktets löptid och redovisas som en finansiell kostnad eller intäkt. Byte av redovisningsprincip ger endast marginell effekt, varför jämförelsesiffrorna inte har omräknats. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00010/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00010/bit0002.pdf Tabeller http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00010/bit0003.pdf Företagsfakta http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00010/bit0004.pdf

Dokument och länkar
bit0001.doc Dokument och länkar
bit0002.pdf Dokument och länkar
bit0003.pdf Dokument och länkar
bit0004.pdf