2000-10-20

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – september 2000

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - september 2000 * Tredje kvartalet: omsättningen ökade med 35 procent. Resultatet efter finansiella poster ökade med 63 procent * Leveranserna av förädlade produkter i aluminium ökade med 40 procent jämfört med januari - september 1999 * Omsättningen ökade med 31 procent till 572,0 Mkr (435,8) * Rörelseresultatet förbättrades med 48 procent till 32,5 Mkr (22,0), varav 4,0 Mkr är pensionsmedel från SPP * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 25,0 Mkr (15,6) * Orderingången ökade med 25 procent jämfört med perioden januari - september 1999. Fortsatt stark marknad Nyckeltal och fakta om koncernen, se sidan 6-7. Kontaktpersoner för ekonomisk information: Håkan Jalling, informationschef, tel 0474 - 551 40 mobil 070 - 660 64 33 e-post: hakan.jalling@profilgruppen.se Lars Johansson, VD, tel 0474 - 551 45 e-post: lars.johansson@profilgruppen.se Mats Egeholm, administrativ chef, tel 0474 - 550 16 e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se Aktuell information och foto för fri publicering finns på internet: www.profilgruppen.se Åseda 2000-10-20 Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - september 2000 Ökade leveranser av förädlade komponenter höjer resultatet Koncernens omsättning uppgick till 572,0 Mkr (435,8). Rörelseresultatet ökade till 32,5 Mkr (22,0), vilket gav en rörelsemarginal på 5,7 procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 25,0 Mkr (15,6). Kommentarer till resultatet Omsättningen ökade med 31 procent jämfört med de första tre kvartalen 1999. Den högre omsättningen beror på ökad leverans-volym av profiler och ökad andel förädlade komponenter samt ökade råvarupriser. Rörelseresultatet förbättrades med 48 procent (30 procent exklusive medel från SPP). Resultatförbättringen är en effekt av ökad förädling, ändrad produktmix och volymökning. Resultatet per aktie uppgick till 3,07 kronor (1,98). Eurokursens försvagning minskade rörelsemarginalen med drygt en procentenhet under årets första nio månader. Efterfrågan på förädlade produkter från ProfilGruppen var fortsatt stark. Leveranserna ökade med 40 procent jämfört med samma period 1999. Förädlade produkter ökade snabbare än de totala profilleveranserna och svarade under årets första nio månader för drygt 60 procent av omsättningen. Leveranserna av profiler i aluminium uppgick till 14.950 ton, vilket är 18 procent högre än för motsvarande period 1999. Ökningen på den svenska marknaden var 26 procent. Exportandelen uppgick till 43 procent (46). Det tredje kvartalet Omsättningen ökade med 35 procent till 174,2 Mkr (128,9) och resultatet efter finansiella poster med 63 procent till 7,8 Mkr (4,8). Rörelseresultatet uppgick till 10,3 Mkr (6,9). Rörelse-marginalen uppgick till 5,9 procent (5,3). Leveranserna av förädlade produkter ökade med 30 procent under det tredje kvartalet. Leveranserna av profiler uppgick till 4.350 ton, vilket är en ökning med drygt 17 procent jämfört med tredje kvartalet 1999. Orderingången Under årets första nio månader var orderingången stark på den svenska hemmamarknaden. Den totala orderingången ökade med 25 procent jämfört med motsvarande period 1999 och med 29 procent i Sverige. Investeringar Investeringarna under året första tre kvartal uppgick till 13,5 Mkr (11,2) och avsåg främst maskiner och utrustning för för-ädling av profiler i koncernbolagen. Bland viktiga expansions-investeringar kan nämnas en robotlinje för tillverkning av detaljer till fordonsindustrin. Finansiering och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten, vilket inkluderar förändringar i rörelsekapital, uppgick till 0,7 Mkr (-5,8). Kundfordringarna ökade under årets första nio månader med 39,0 Mkr, främst beroende på ökade leveransvolymer. Koncernens likvida resurser inklusive outnyttjade krediter uppgick till 68,6 Mkr. Personal Medeltal anställda har under tredje kvartalet 2000 ökat med 6 till 458. ProfilGruppen-koncernen rekryterar för närvarande ett antal nya medarbetare, främst inom teknisk försäljning, inköp av förädling samt operatörer till förädlingsbolagen. Merparten av dessa är en effekt av expansionen inom området förädlade produkter. Bergströms Metall och Elbe Anodisering går samman Bergströms Metall i Klavreström, som förvärvades av Profil-Gruppen i april 2000, går samman med koncernbolaget Elbe Anodisering från årsskiftet. Bolaget får 70 anställda och en omsättning på 70 Mkr. Det nya bolaget erbjuder sina kunder kompletta komponenter inklusive ytbehandling genom anodisering. Samgåendet kommer att ge betydande samordningsvinster. Bergströms/Elbe levererar förädlade profilkomponenter till branscherna fordon, sjukvård samt elektronik/telekom. Händelser efter tredje kvartalet I tävlingen Bästa Redovisningen 1999 var ProfilGruppen AB ett av fem företag som fick hedersomnämnande i klassen för mindre bolag (börsvärde upp till 2 miljarder kronor). Utsikter Marknaden för profiler och profilbaserade komponenter i aluminium är fortsatt stark. Genom fokusering på tillväxt-branscherna elektronik/telekom, fordon och inredning bedöms ProfilGruppens omsättning öka snabbare än marknaden. Under 2001 kommer ordermixen fortsatt att successivt förändras mot affärer med ökad förädlingsgrad och högre marginaler. Den ökade volymen och högre förädlingen förväntas leda till fortsatt resultatförbättring under det fjärde kvartalet. Ekonomisk information Bokslutskommuniké för 2000 lämnas den 2 februari 2001. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se Åseda den 20 oktober 2000 PROFILGRUPPEN AB (publ) Lars Johansson Verkställande direktör och koncernchef Denna rapport har inte varit föremål för granskning av ProfilGruppen ABs revisorer. ProfilGruppen AB (publ) org. nr. 556277-8943 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00610/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00610/bit0003.pdf Tabeller http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00610/bit0004.doc Fakta

Dokument och länkar
bit0001.doc Dokument och länkar
bit0002.pdf Dokument och länkar
bit0003.pdf Dokument och länkar
bit0004.doc