2001-04-21

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – mars 2001

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - mars 2001 * Förädlade produkter lyfter resultatet, som steg till 14,5 Mkr (7,0) efter finansiella poster * Omsättningen ökade med 19 procent till 225,4 Mkr (189,3) * Rörelseresultatet förbättrades med 90 procent till 17,3 Mkr (9,1). Rörelsemarginalen steg till 7,7 procent (4,8). Ersättning från försäkringsbolaget för branden hösten 2000 är inte medräknad i resultatet. * Leveranserna av förädlade produkter i aluminium ökade med 35 procent jämfört med januari - mars 2000 * Orderingången för förädlade produkter är oförändrad jämfört med perioden januari - mars 2000. Orderingången för obearbetade profiler minskade med 26 procent. Nyckeltal och fakta om koncernen, se sidan 8-9. Kontaktpersoner för ekonomisk information: Håkan Jalling, informationschef, mobil 070 - 660 64 33 tel 0474 - 551 40 *) e-post: hakan.jalling@profilgruppen.se Lars Johansson, VD, tel 0474 - 551 45 *) e-post: lars.johansson@profilgruppen.se Mats Egeholm, finanschef, tel 0474 - 550 16 *) e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se *) arbetet från måndag den 23 april Aktuell information och foto för fri publicering finns på internet: www.profilgruppen.se Åseda 2001-04-21 Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - mars 2001 Förädlade produkter lyfter resultatet Koncernens omsättning uppgick till 225,4 Mkr (189,3). Rörelseresultatet ökade till 17,3 Mkr (9,1), vilket gav en rörelsemarginal på 7,7 procent (4,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 14,5 Mkr (7,0). Kommentarer till resultatet Omsättningen ökade med 19 procent jämfört med första kvartalet 2000. Den högre omsättningen beror på ökad andel förädlade produkter samt ökade råvarupriser. Rörelseresultatet förbättrades med 90 procent. Resultat-förbättringen är en effekt av ökad förädling, ändrad profilmix med högre förädlingsvärde samt förbättrad produktivitet. Den svagare svenska kronan innebar en positiv resultatpåverkan med nära 2 Mkr under första kvartalet jämfört med kvartal ett 2000. I resultatet ingår ingen ersättning från försäkringsbolaget för den brand som inträffade i en av bolagets presslinjer hösten 2000. Resultatet per aktie uppgick till 1,79 kronor (0,88). Leveransvärdet för förädlade produkter ökade med 35 procent jämfört med samma period 2000. Förädlingsverksamheten ökade snabbare än profilleveranserna och svarade under årets första tre månader för 70 procent av omsättningen. Leveranserna av profiler i aluminium uppgick till 5.065 ton, vilket är 4 procent lägre än för motsvarande period 2000. På den svenska marknaden ökade leveranserna med 2 procent första kvartalet 2001. Exportandelen uppgick till 38 procent (42). Orderingången Under årets första tre månader var orderingången för förädlade produkter oförändrad jämfört med första kvartalet 2000. Orderingången för obearbetade profiler minskade dock med 26 procent som ett resultat av inriktningen mot förädlade produkter samt en viss återhållsamhet i marknaden. Marknaden Den svenska marknaden för aluminiumprofiler bedömdes i bokslutskommunikén ha ökat med cirka 10 procent 2000 jämfört med 1999. Med tillgång till aktuell statistik blev ökningen hela 17 procent. ProfilGruppen ökade sin andel till 16 procent av marknaden i Sverige. Under första kvartalet har efterfrågan successivt dämpats i Sverige och i stora delar av Europa. Marknaden påverkas av det allmänekonomiska läget. ProfilGruppen etablerade under första kvartalet ett säljbolag i Storbritannien med säte i Matlock, Derbyshire. ProfilGruppen har haft personal i England sedan början av 1990-talet, men nu utökas personalstyrkan med syfte att öka säljinsatserna och vidareutveckla kundbasen. Investeringar Investeringarna under första kvartalet uppgick till 14,8 Mkr (2,8). Av dessa var 13,1 Mkr expansionsinvesteringar, främst maskiner och utrustning för förädling av profiler i koncernbolagen. ProfilGruppen förvärvade Samhall Brahes anläggning i Åseda i januari 2001. Fastigheten ligger granne med ProfilGruppens anläggning och verksamheten är nu införlivad med denna. Den nya avdelningen benämns Profilcenter och är specialiserad på kapning, stansning och montering. Ett bemanningsavtal är upprättat med Samhalls personal som därmed bibehåller Samhall som arbetsgivare. Uppgradering av press Eva En av ProfilGruppens första pressar för tillverkning av profiler kommer att bytas ut och investeringen uppgår till cirka 20 Mkr. Bytet, som avser den hydrauliska profilpressen, beräknas ske vid årsskiftet 2001. Investeringen ger ökad kapacitet och förbättrad prestanda. Nuvarande kapacitet kan under installationen bibehållas genom extra produktion vid övriga två presslinjer. Finansiering och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten, vilket inkluderar förändringar i rörelsekapital, uppgick till 12,7 Mkr (-15,1). Under första kvartalet har en tillfällig lagerökning på cirka 20 Mkr skett. Detta lager beräknas vara utlevererat under andra kvartalet. Koncernens likvida resurser inklusive outnyttjade krediter uppgick till 93,2 Mkr (71,1). Personal Medelantal anställda uppgick första kvartalet 2001 till 509 (410), varav 151 (79) avsåg förädlingsbolagen i koncernen. Ökningen berodde främst på förvärvet av Bergströms Metall AB (36), fortsatt expansion inom förädlingsbolagen samt ett nytt skift vid anodiseringsanläggningen hösten 2000. Moderbolaget Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 4,6 Mkr för första kvartalet 2001 (4,4) och utgörs av hyror från bolag i koncernen. Inga inköp från koncernbolag har skett. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,8 mkr (2,9). Moderbolaget har en person (1) anställd. Investeringarna i moderbolaget uppgick första kvartalet till 3,4 Mkr (0,1) och avsåg i huvudsak förvärv av en fastighet från Samhall AB. Moderbolagets räntebärande skulder uppgick den sista mars till 49,5 Mkr (48,8) och har sedan årsskiftet minskat med 1,3 Mkr. Händelser efter första kvartalet Slutförhandlingar pågår med försäkringsbolaget angående den brand som inträffade vid en av presslinjerna hösten 2000. Bedömningen är att en avbrottsersättning på cirka 4 Mkr samt en extra ersättning för maskinskada på cirka 1 Mkr kan resultatföras under andra kvartalet 2001. Utsikter ProfilGruppen bedömer att marknaden för profilprodukter i aluminium under året kan komma att minska något jämfört med nivån 2000. Ledningen följer utvecklingen noga och har beredskap för olika scenarier. ProfilGruppen har god kapacitet om marknaden vänder uppåt, men även beredskap om utvecklingen blir den motsatta. De investeringar som har genomförts under åren 1997 till 2000 i kapacitet för tillverkning av förädlade produkter och profiler ger ProfilGruppen goda förutsättningar till fortsatt tillväxt och lönsamhetsförbättring för helåret 2001. Möjligheterna att utnyttja kapacitetsfördelarna är dock beroende av den allmänna konjunktur- och marknadsutvecklingen, som just nu är både motsägelsefull och svårbedömd. Redovisningsprinciper Moderbolaget och koncernen följer Redovisningsrådets rekommendationer. De nya rekommendationerna, som började gälla från den 1 januari 2001, har inte inneburit någon förändring vid värdering av tillgångar och skulder. En viss omklassificering har skett av kostnader inom ramen för rörelseresultatet. Föregående period har omräknats i enlighet med detta. Förändringen är inte väsentlig. Följande byte av redovisningsprincip har skett: Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs eller, om de terminssäkrats, till terminskurs. Uppkomna kursdifferenser redovisas på samma sätt och vid samma tidpunkt som underliggande transaktion. Framtida kursdifferenser på terminssäkringar resultatredovisas i samma period, som den säkrade transaktionen resultatförs. Terminspremien periodiseras över hela terminskontraktets löptid och redovisas som en finansiell kostnad eller intäkt. Byte av redovisningsprincip ger endast marginell effekt, varför jämförelsesiffrorna inte har omräknats. Ekonomisk information Kommuniké med delårsbokslut efter andra kvartalet 2001 lämnas den 10 augusti 2001. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se Åseda den 21 april 2001 PROFILGRUPPEN AB (publ) Lars Johansson Verkställande direktör och koncernchef Denna rapport har inte varit föremål för granskning av ProfilGruppen ABs revisorer. ProfilGruppen AB (publ) org. nr. 556277-8943 Korta fakta om koncernen ProfilGruppen AB i småländska Åseda utvecklar, tillverkar och levererar förädlade komponenter och kundanpassade profiler i aluminium. Förädlingen sker genom ett femtontal företag i regionen. Två av dessa, Bergströms Metall/Elbe Anodisering och ProfilMekanik, ingår i koncernen. Värdet på förädlade produkter utgjorde 70 procent av omsättningen första kvartalet 2001. Av de totala leveranserna exporteras 38 procent, främst till Tyskland, England, Danmark och Norge. Koncernen har 509 anställda (medelantal tjänster), varav 151 arbetar i de två förädlingsbolagen. Profiler i aluminium används inom de flesta branscher, såsom elektronik- /telekom, fordon, sjukvård och bygg. Exempel på produkter med profiler är detaljer till basstationer och antenner för telekommunikation, stolsskenor till personbilar, fönster och dörrpartier samt rullstolar. ProfilGruppen har de senaste åren investerat cirka 200 Mkr i ny kapacitet för profiltillverkning och förädling. Sedan 1997 är bolaget noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/21/20010421BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/21/20010421BIT00010/bit0001.pdf Tabeller

Dokument och länkar
bit0001.doc Dokument och länkar
bit0001.pdf