2000-04-15

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – mars 2000

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - mars 2000 * Orderingången ökar - upp 30 procent jämfört med första kvartalet 1999 och upp 50 procent jämfört med fjärde kvartalet * Leveranserna uppgick till 5.300 ton (4.200) - ökade med 26 procent jämfört med första kvartalet 1999 * Omsättningen uppgick till 189,3 Mkr (146,2) - ökade med 30 procent * Rörelseresultatet uppgick till 9,1 Mkr (8,2) * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,0 Mkr (6,1) - ökade med 15 procent Nyckeltal och fakta om koncernen, se sidan 6-7. Kontaktpersoner för ekonomisk information: Håkan Jalling, informationschef, mobil 070 - 660 64 33 tel 0474 - 551 40 *)e-post: hakan.jalling@profilgruppen.se Lars Johansson, VD, tel 0474 - 551 45 *) e-post: lars.johansson@profilgruppen.se Mats Egeholm, administrativ chef, tel 0474 - 550 16 *) e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se *) arbetet från måndag den 17 april Aktuell information och foto för fri publicering finns på internet: www.profilgruppen.se Åseda 2000-04-15 Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - mars 2000 Ökad orderingång och högre leveranser av profiler i aluminium Koncernens omsättning uppgick till 189,3 Mkr (146,2). Rörelseresultatet ökade till 9,1 Mkr (8,2), vilket gav en rörelsemarginal på 4,8 procent (5,6). Rörelsemarginalen för helåret 1999 var 5,5 procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,0 Mkr (6,1). Kommentarer till resultatet Omsättningen ökade med 30 procent jämfört med första kvartalet 1999. Ökningen berodde främst på högre leveransvolym, men också på högre aluminiumpriser. Rörelseresultatet förbättrades genom högre volymer, men påverkades också av lägre marginaler och en starkare svensk krona. Flera större projekt under uppstart har tillfälligt ökat kostnaderna. Leveranserna uppgick till 5.300 ton, vilket är 26 procent högre än för motsvarande period 1999. Leveransökningen har till två tredjedelar skett i Sverige. Exportandelen var 42 procent (43). Förädlingen ökade i samma takt som volymökningen och uppgick till cirka 60 procent av omsättningen. För att klara ökad efterfrågan har kapaciteten ökats med ett helgskift vid en av de mindre pressarna. Helgskiftet startades i mars och beräknas fortsätta fram till semestern. Marknad och orderingång Efter en avmattning av marknaden i slutet av 1999 steg efterfrågan på profiler och förädlade profilkomponenter under det första kvartalet 2000. Försäljningen ökade med 30 procent under kvartalet jämfört med första kvartalet 1999 och 50 procent jämfört med fjärde kvartalet 1999. Ökningen har främst skett inom tillväxtbranscherna fordon-, elektronik- / telekom samt inredning. Råvarupriser Råvarupriserna har fluktuerat och under en lång period visat kraftig uppgång. I mitten av första kvartalet bröts kurvan. Ökad produktion i nya presslinjen Den nya presslinjen Max drivs sedan i somras i tre skift. Produktiviteten ökar successivt. Större delen av ProfilGruppens volymökning under första kvartalet har producerats i den nya anläggningen. Investeringar Investeringarna uppgick till 2,8 Mkr (3,1) och avsåg huvudsakligen maskiner och utrustning för förädling genom skärande bearbetning. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten var negativt, -15,1 Mkr, beroende på ökade kundfordringar. Förvärv efter första kvartalet Förädlingsföretaget Bergströms Metall AB i småländska Klavreström förvärvas av ProfilGruppen, som ett led i koncernens förädlingsstrategi. Köpeskillingen uppgår till 141.000 nyemitterade B-aktier i ProfilGruppen AB. Slutgiltigt avtal kommer att tecknas i början av maj 2000 efter att förvärvsgranskning har skett. Bergströms förädlar profiler till i huvudsak fordons-, sjukvårds- och elektronik-/telekombranscherna. Omsättningen uppgick 1999 till 18,9 Mkr, varav 60 procent var leveranser till ProfilGruppen. Resultatet efter finansiella poster uppgick 1999 till 1,4 Mkr. Bergströms har 34 medarbetare. Utsikterna för 2000 Marknaden för profiler och förädlade profilkomponenter förväntas vara fortsatt stark under 2000. Den ökade volymen och högre förädlingen förväntas leda till förbättrad lönsamhet för helåret. Med tillgång till ökad kapacitet för både profiltillverkning och förädling har ProfilGruppen förutsättningar att växa snabbare än marknaden. Ekonomisk information Delårsrapport för sex månader lämnas den 17 juli 2000. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se Åseda den 15 april 2000 PROFILGRUPPEN AB (publ) Lars Johansson Verkställande direktör och koncernchef Denna rapport har inte varit föremål för granskning av ProfilGruppen ABs revisorer. ProfilGruppen AB (publ) org. nr. 556277-8943 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/15/20000415BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/15/20000415BIT00010/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/04/15/20000415BIT00010/bit0003.pdf Tabeller och diagram

Dokument och länkar
bit0001.doc Dokument och länkar
bit0002.pdf Dokument och länkar
bit0003.pdf