1999-04-23

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – mars 1999

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - mars 1999 * Omsättningen: 146,2 Mkr (152,4) - beroende på lägre råvarupriser * Resultatet: 6,1 Mkr efter finansiella poster (8,7) - belastas av inkörningskostnader för den nya pressanläggningen * Orderingången: 18 procents högre volym än kvartal 1, 1998 * Förädlingen: hög orderingång - flera kunder efterfrågar mera färdiga detaljer eller komponenter * Ny ordförande: Staffan Håkanson efterträder Kjell Rosén Nyckeltal och fakta om koncernen, se sidan 6. Kontaktpersoner för ekonomisk information: Håkan Jalling, informationschef, mobil 070 - 660 64 33 Styrelsemötet genomförs i Stockholm, varför Lars Johansson, VD, eller Mats Egeholm, ekonomichef, denna gång kan nås via Håkan Jallings mobila telefon. Aktuell information och foto för fri publicering finns på internet:

Startsida
1999-04-23 Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - mars 1999 ÖKAD ORDERINGÅNG FÖR PROFILGRUPPEN Aluminiumföretaget ProfilGruppen AB i Åseda, som utvecklar, tillverkar och förädlar profiler, redovisar resultatet för årets första kvartal. Koncernens omsättning uppgick till 146,2 Mkr (152,4) och resultatet efter finansiella poster till 6,1 Mkr (8,7). Rörelseresultatet uppgick till 8,2 Mkr (9,7), vilket ger en rörelsemarginal på 5,6 procent (6,3). Rörelsemarginalen för helåret 1998 var 4,4 procent. Kommentarer till resultatet Omsättningen minskade med 4 procent till följd av lägre råvarupriser. Resultatet efter finansiella poster belastas av kostnader för inkörningen av den nya produktionsanläggningen. Dock är resultatet bättre än för kvartal tre och fyra 1998. Leveranserna uppgick totalt till drygt 4200 ton, vilket är marginellt högre än för samma period föregående år. Produktionsvolymen var nästan 4500 ton. Den stora lagerökningen berodde främst på ökad försäljning av förädling med längre genomloppstider som följd. Orderingång Försäljningen ökade med 13 procent jämfört med första kvartalet och 23 procent jämfört med fjärde kvartalet 1998. I ton räknat innebär det en ökning med 18 procent jämfört med första kvar-talet och med 19 procent jämfört med fjärde kvartalet 1998. Den höga orderingången inkluderar även försäljningen av förädlingstjänster, såsom skärande bearbetning, bockning, ytbehandling och montering. Jämfört med första kvartalet 1998 har försäljningen av detaljer och komponenter baserade på profiler ökat med 31 procent. Ökningen var 51 procent jämfört med fjärde kvartalet 1998. Marknaden Efterfrågan på profiler i aluminium har varit god efter en lugn start av året. Utvecklingen av marknaden i Sverige under första kvartalet är i nivå med 1998. Flera projekt med stora profiler från den nya anläggningen är under arbete till kunder både i Sverige och på flera exportmarknader. Exportleveranserna har ökat med 15 procent jämfört med första kvartalet 1998. Exportandelen uppgick till 43 procent. Med undantag för Tyskland och i viss mån England har efterfrågan på de marknader, där ProfilGruppen är etablerat, utvecklats bra. I Tyskland har byggbranschen påverkats negativt av den stränga och snörika vintern. I England har exportindustrin svårare att få avsättning för sina produkter beroende på det starka pundet. Förädlingskapacitet Under årets första månad har samordningen mellan förädlings-bolagen i koncernen, ProfilMekanik och PTM Mekaniska, slutförts. Det "nya" ProfilMekanik är både specialiserat på skärande bearbetning och bockning av profiler, främst till fordons- och elektronikbranschen, och har 50 anställda. Produktionsutveckling Vid två av koncernens tre pressar för profiltillverkning sker produktion med treskift. Vid den nya anläggningen Max, som togs i bruk andra halvåret 1998, sker produktionen med två skift. Under det första kvartalet har förberedelser för ett tredje skift vid den nya anläggningen påbörjats och det planeras att vara igång under 1999. Det innebär tillfälligt ökade kostnader för introduktion och utbildning av personal. Arbetet med att öka produktiviteten vid den nya anläggningen fortsätter. Dels handlar det om att öka produktionstakten och leveranserna, dels att minska de stillestånd som uppstår i samband med inkörningen. Kapacitetspotentialen i anläggningen är stor. Investeringar Investeringarna uppgick till 3,1 Mkr (12,4). 1999 präglas av konsolidering efter två år med mycket stora investeringar i kapacitet för profiltillverkning och förädling. Investeringarna under 1999 kommer därför att vara låga. Bolagsstämma Vid ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB den 27 mars 1999 deltog cirka 100 personer som representerade 92 procent av rösterna. I styrelsen nyvaldes Carl Wilhelm Ros, förste vVD i Ericsson. Omval skedde av Bo Hedberg, Staffan Håkanson, Lars Johansson och Birgitta Johansson-Hedberg. Kjell Rosén, som varit ledamot sedan 1981 och styrelsens ordförande sedan 1988, hade avböjt omval. Utdelningen fastställdes till 1 krona per aktie att regleras den 9 april 1999 genom VPC AB. Lars Johanssons anförande till stämman finns i sin helhet tillgängligt via internet, liksom övriga beslut samt protokoll. Ny ordförande Vid konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman valdes Staffan Håkanson till ordförande i ProfilGruppen AB. Staffan Håkanson är VD för Adtranz i Västerås och har varit ledamot i ProfilGruppens styrelse sedan 1991. Staffan Håkanson, född 1942, är civilingenjör och civilekonom. Han har arbetat inom AGA AB och har bland annat varit VD i Telub AB och för Cardo Railway i Bryssel. Utsikterna för 1999 Användningen av profiler i aluminium i Europa kommer att öka både 1999 och 2000 till nya rekordnivåer bedömer EAA, European Aluminium Association, i färsk statistik från den 22 april 1999. Ökningstakten kommer att vara cirka 2 procent per år. Bedömningen av marknaden 1999 som gjorts i bokslutskommunikén och vid bolagsstämman ligger fast. Efterfrågan kommer fortsatt att vara på en hög nivå. Detta i kombination med ökad kapacitet från den nya pressen får genomslag för ProfilGruppen i ökade leveranser under resten av året. Under 1999 kommer fordons- och elektronikbranschen att fortsätta att utvecklas starkt. Argument som lång livslängd, lågt underhåll, låg vikt och möjligheter till återvinning blir allt starkare. Dessa branscher värdesätter också möjligheterna att köpa detaljer eller komponenter med allt högre förädlingsgrad. Ekonomisk information Delårsrapport för sex månader lämnas den 9 augusti 1999. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på internet, www.profilgruppen.se Stockholm den 23 april 1999 PROFILGRUPPEN AB Lars Johansson Koncernchef och verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för granskning av ProfilGruppen ABs revisorer. ProfilGruppen AB (publ) org. nr. 556277-8943 Nyckeltal 1999 1998 1998 12 mån Jan-mar jan-mar jan-dec rullande*) Nettoomsättning, Mkr 146,2 152,5 560,5 554,2 Rörelseresultat, Mkr 8,2 9,7 24,7 23,1 Rörelsemarginal, % 5,6 6,3 4,4 4,2 Vinstmarginal, % 4,2 5,7 3,6 3,1 Resultat efter finansiella poster, Mkr 6,1 8,7 20,0 17,4 Avkastning på eget kapital, % 11,0 16,5 9,3 7,7 Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,2 16,5 9,8 8,5 Kassaflöde från rörelsen, Mkr -25,8 3,1 75,0 46,1 Investeringar, Mkr 3,1 12,4 108,8 99,5 Likviditetsreserv, Mkr 94,0 75,0 119,2 - Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,9 2,5 2,1 2,0 Skuldsättningsgrad, ggr 1,0 0,7 0,9 - Andel riskbärande kapital, % 41,0 46,9 40,7 - Räntebärande skulder, Mkr 148,8 97,0 131,0 - Räntetäckningsgrad, ggr 3,6 7,7 4,6 3,6 Nettoskuld, Mkr 142,6 94,4 113,8 - Balansomslutning, Mkr 475,6 379,6 464,2 - Soliditet, % 33,5 38,9 33,5 - Medeltal anställda - - 368 370 Antal aktier, tusental 5.600 5.600 5.600 5.600 Resultat per aktie, kr 0,77 1,10 2,45 2,11 Eget kapital per aktie, kr 28,49 26,35 27,73 - *) avser perioden april 1998 - mars 1999 Korta fakta om bolaget ProfilGruppen AB i Åseda fem mil nordost om Växjö utvecklar, tillverkar och förädlar profiler i aluminium. Förädlingen sker genom ett 15-tal företag i regionen. Två av dessa ingår i koncernen. Cirka 40 procent av leveransvolymen exporteras, främst till Tyskland, England, Danmark och Norge. Koncernen har 370 anställda (medeltal tjänster), varav 70 arbetar i de två förädlingsbolagen. Profiler i aluminium används inom de flesta branscher, såsom bygg-, fordon-, elektronik och sjukvård. Exempel på produkter med profiler är inglasade balkonger, takrelingar till bilar, elektronikhöljen till bilförstärkare och patientlyftar. ProfilGruppen AB är inne i en kraftig expansionsfas. De senaste två åren har cirka 200 Mkr investerats i ökad kapacitet för profiltillverkning och förädling. En tredje, större press togs i produktion andra halvåret 1998. Kapaciteten fördubblas och en större del av marknaden blir tillgänglig. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/04/23/19990423BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/04/23/19990423BIT00420/bit0002.pdf

Dokument och länkar
bit0001.doc Dokument och länkar
bit0002.pdf