2005-07-21

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – juni 2005

- Nettoomsättningen ökade till 476,7 Mkr (421,7) - Rörelseresultatet uppgick till 21,5 Mkr (24,5) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,5 procent (5,8) - Resultat efter skatt uppgick till 13,1 Mkr (15,5) - Vinsten per aktie uppgick till 2,28 kronor (2,69) - Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 12,7 procent (15,8) ProfilGruppens VD och koncernchef Nils Arthur kommenterar: ”ProfilGruppens tillväxt har fortsatt trots en lägre efterfrågan i marknaden än vad jag tidigare förväntat. Resultatet är något lägre än för motsvarande period föregående år, främst orsakat av ökade råvarukostnader och ökat konkurrenstryck, i första hand på vidareförädlade produkter. Denna utveckling möter vi genom intensifierad satsning på effektivitet och kompetens-utveckling.” ”Min tidigare bedömning om att våra leveranser för 2005 kommer att överstiga 2004 års nivå, kvarstår.” Kontaktpersoner för ekonomisk information: Nils Arthur, VD och Koncernchef, mobil 070-349 57 90 e-post: nils.arthur@profilgruppen.se Jonas Karlsson, Finanschef, mobil 070-349 57 18 e-post: jonas.karlsson@profilgruppen.se Tomas Arvidsson, Informationschef, mobil 070-542 42 62 e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se

Dokument och länkar
wkr0001.pdf