2002-07-22

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) januari – juni 2002

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - juni 2002 * Återhämtning i marknad och resultat * Omsättningen uppgick till 394,9 Mkr (447,3) * Rörelseresultatet uppgick till 1,4 Mkr (29,0) * Resultat efter finansnetto uppgick till - 5,0 Mkr (23,5) * Resultat per aktie uppgick till - 0,54 kronor (2,88) Kontaktpersoner för ekonomisk information: Nils Arthur, VD och koncernchef, mobil 070 - 349 57 90 e-post: nils.arthur@profilgruppen.se Mats Egeholm, Finanschef, mobil 070 - 594 16 17 e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se Tomas Arvidsson, Informationschef, mobil 070 - 542 42 62 e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se Resultat- och balansräkning, nyckeltal samt övriga fakta, se sidan 6-11. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se. Åseda den 22 juli 2002 Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) januari-juni 2002 Återhämtning - dock låg resultatnivå Den återhämtning i marknaden som inleddes i början av året har fortsatt. ProfilGruppens orderingång under årets första halvår ligger på en högre nivå än motsvarande period föregående år. ProfilGruppen har under andra kvartalet åter genererat ett positivt resultat, efter att tre kvartal i rad redovisat förlust. Den alltjämt låga resultatnivån har lett till att ett nytt åtgärdsprogram initierats för att förbättra lönsamheten. Kostnadsutvecklingen i företaget kommer att förbättras och det förväntas även finnas utrymme för prishöjningar i den starkare marknaden. Koncernens omsättning uppgick till 394,9 Mkr (447,3), en minskning mot föregående år med 12 procent. Omsättningen har endast marginellt påverkats av förändrade valutor och råvarupriser. Omsättningen av förädlade produkter minskade med 13 procent och utgjorde knappt 64 procent (70). Leveranserna av aluminiumprofiler uppgick till 9800 ton, vilket är en minskning med 6 procent. Minskningen är till lika delar hänförbar till svensk marknad och export. Produktionen uppgick till 9600 ton, vilket motsvarar en minskning med 9 procent. Rörelseresultatet uppgick till 1,4 Mkr (29,0/24,1 exklusive brandersättning press Eva), vilket gav en rörelsemarginal på 0,4 procent (6,5/5,4). Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 5,0 Mkr (23,5). Kommentar till resultatet Resultatnedgången från föregående år förklaras främst av en lägre försäljningsmarginal på en prispressad marknad. Minskade leveranser och lägre produktionsnivå har även påverkat resultatet negativt. Installationen av en ny press begränsade företagets utleveranser under första halvåret. Uppstarten av pressen har gått planenligt och all profilproduktion bedrivs nu på tre skift. Genomförd omstrukturering i förädlingsbolagen har gjort att resultatet i dessa bolag bibehållits på en nivå jämförbar med föregående år. Det andra kvartalet Omsättningen jämfört med motsvarande period föregående år minskade med 6 procent till 207,7 Mkr (221,9) och rörelseresultatet minskade till 3,9 Mkr (11,7/6,8 exklusive brandersättning press Eva), vilket gav en rö relsemarginal för kvartalet på 1,9 procent (5,3/3,1). Leveransvolymen av aluminiumprofiler uppgick till 5200 ton, vilket är en minskning med två procent. Produktionen av aluminiumprofiler uppgick till 5300 ton, en ökning med fyra procent. Resultatet har förbättrats av mottagna leveransböter för den nya pressen om 1,1 Mkr, vilket utgör en viss kompensation för uteblivna leveranser. Resultatet har belastats med 1,1 Mkr, som gäller pensionsutfästelse i samband med Lars Johanssons avgång som VD. I resultatet för 2001 ingick en försäkringsersättning med 4,9 Mkr för branden i en av bolagets press linjer. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,6 Mkr (9,0). Marknad och försäljning Under första halvåret 2002 har en successiv återhämtning inletts i marknaden. Marknadsläget i telekomsektorn är stabilt om än på en låg nivå. Under första halvåret uppgick orderingången till 425 Mkr, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med samma period 2001. Exportförsäljningen fortsätter att utvecklas positivt. Exporten uppgick till 37 procent av företagets omsättning och 41 procent av företagets leveransvolym av aluminiumprofiler. Andelen förädlade profiler ökar på exportsidan, främst relaterat till fordonsindustrin. Till följd av det förbättrade marknadsläget är beläggningen i bolagets tre presslinjer god. Beläggningen i förädlings- bolagen förbättras successivt från en låg nivå. Investeringar Investeringarna under första halvåret uppgick till 26,9 Mkr (27,3). Investeringarna i den nya pressen, som primärt installerades under första kvartalet uppgick till 14,5 Mkr under året och totalt till 23,8 Mkr. Investeringar i kundspecifika produktionslinjer för bearbetning och packning av profiler uppgick till 4,8 Mkr. Finansiering och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten, vilket inkluderar förändringar i rörelsekapital, uppgick till 12,3 Mkr (33,8). Rörelsekapitalet har påverkats negativt av ökade fodringar med 39,0 Mkr, beroende på ökad fakturering. Koncernens varulager uppgick till 74,2 Mkr, vilket är 12 procent lägre än vid årsskiftet. Koncernens likvida resurser inklusive outnyttjade krediter uppgick till 97,6 Mkr (120,1). Personal Medelantal anställda i koncernen uppgick första halvåret 2002 till 455 (510), varav 117 (154) avsåg förädlingsbolagen. Under andra kvartalet har koncernens presslinjer förstärkts med 18 anställda, som resultat av den successivt ökade produktionen. Moderbolaget Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 9,3 Mkr (9,3) för perioden januari till juni 2002 och utgörs av hyror från bolag i koncernen. Inga inköp från koncernbolag har skett. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3,8 Mkr (5,6). Moderbolaget har en person (1) anställd. Investeringarna i moderbolaget uppgick under första halvåret till 1,5 Mkr (3,5) och avsåg utbyggnad av lokaler i Åseda för att förbättra materialflödet. Moderbolagets räntebärande skulder uppgick den sista juni till 42,6 Mkr (49,4) och har sedan årsskiftet minskat med 5,8 Mkr. Bolagsstämma Vid ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB den 20 april 2002 deltog drygt 200 aktieägare vilka representerade 90,6 procent av rösterna. Styrelsens ledamöter omvaldes; Bo Hedberg, Staffan Håkanson, Lars Johansson, Carl Wilhelm Ros och Gunnel Smedstad. Till ny ledamot i styrelsen valdes Nils Arthur. Utdelningen fastställdes till 0,50 kronor per aktie (1,75) vilket motsvarar 65 procent (40) av årets resultat. Verkställande direktörens anförande till stämman finns i sin helhet tillgängligt på bolagets hemsida, liksom övriga beslut samt protokoll. Vid konstituerande styrelsesammanträde efter stämman omvaldes Staffan Håkanson till styrelsens ordförande och Lars Johansson valdes till vice ordförande. Utsikter Vår bedömning är att den inledda återhämtningen i marknaden under första halvåret 2002 fortsätter under hösten. Genomförda investeringar och senaste årets omstruktureringar gör att vi med nuvarande bemanning kan möta denna efterfrågeökning. Mot denna bakgrund är vår bedömning att resultatet för andra halvåret blir högre än för första halvåret. Ekonomisk information Kommuniké med delårsbokslut för tredje kvartalet 2002 lämnas den 23 oktober 2002. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se. Åseda den 22 juli 2002 Nils Arthur Verkställande direktör och koncernchef Denna rapport har inte varit föremål för granskning av ProfilGruppen ABs revisorer. ProfilGruppen AB (publ) org.nr. 556277-8943 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020722BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020722BIT00300/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020722BIT00300/wkr0003.pdf Tabell

Dokument och länkar
wkr0001.doc Dokument och länkar
wkr0002.pdf Dokument och länkar
wkr0003.pdf