2001-07-23

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari-juni 2001

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - juni 2001 * Stärkt marknadsandel i en svagare svensk marknad * Omsättningen ökade med 12 procent till 447,3 Mkr (397,8) * Rörelseresultatet förbättrades med 31 procent till 29,0 Mkr (22,2). Rörelsemarginalen steg till 6,5 procent (5,6). * Resultatet efter finansiella poster steg till 23,5 Mkr (17,2) * Resultatet per aktie uppgick till 2,88 kronor (2,11) * Leveranserna av förädlade produkter i aluminium ökade med 17 procent jämfört med januari - juni 2000 Nästa rapportdatum och redovisningsprinciper, se sidan 6. Nyckeltal, diagram och fakta om koncernen, se sidan 10-12. Kontaktpersoner för ekonomisk information: Håkan Jalling, informationschef, mobil 070 - 660 64 33 e-post: hakan.jalling@profilgruppen.se Lars Johansson, VD, mobil 070 - 658 39 05 e-post: lars.johansson@profilgruppen.se Aktuell information och foto för fri publicering finns på internet: www.profilgruppen.se Åseda 2001-07-23 Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - juni 2001 Förbättrat halvårsresultat - dock sämre andra kvartalet Koncernens omsättning uppgick till 447,3 Mkr (397,8). Rörelseresultatet ökade till 29,0 Mkr (22,2), vilket gav en rörelsemarginal på 6,5 procent (5,6). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 23,5 Mkr (17,2). Kommentarer till resultatet Omsättningen ökade med 12 procent jämfört med första halvåret 2000. Av ökningen beror 5 procent på ökade råvarupriser. Rörelseresultatet förbättrades med 31 procent, vilket hänförs till första kvartalet. Resultatförbättringen är en effekt av ökad förädling, ändrad profilmix med högre förädlingsvärde samt förbättrad produktivitet. Den svagare svenska kronan innebar en viss positiv resultatpåverkan under första halvåret och gav bättre lönsamhet på exportaffärer. I resultatet ingår försäkringsersättning med 4,9 Mkr för den brand som inträffade i en av bolagets presslinjer hösten 2000. Avbrottsersättningen uppgår till 3,7 Mkr och ersättning för maskinskada till 1,2 Mkr. Under samma period 2000 ingick överskottsmedel med 4,0 Mkr från Alecta (tidigare SPP). Resultatet per aktie uppgick till 2,88 kronor (2,11). Leveransvärdet för förädlade produkter ökade med 17 procent jämfört med samma period 2000 och utgjorde knappt 70 procent av omsättningen. Leveranserna av profiler i aluminium uppgick till 10.400 ton, vilket är 2 procent lägre än för motsvarande period 2000. På den svenska marknaden vkade leveranserna med drygt 1 procent första halvåret 2001. Exportandelen uppgick till 41 procent (43). Produktiviteten vid bolagets tre linjer för profiltillverkning var högre första halvåret i år jämfört med samma period 2000. Det andra kvartalet Omsättningen ökade med 6 procent till 221,9 Mkr (208,5) och rörelseresultatet minskade med 11 procent till 11,7 Mkr (13,1), vilket gav en rörelsemarginal för kvartalet på 5,3 procent (6,3). I årets rörelseresultat ingår försäkringsersättning med 4,9 Mkr för branden. För andra kvartalet 2000 ingår överskottsmedel med 4,0 Mkr från Alecta. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,0 Mkr (10,2). Leveransvärdet av förädlade produkter ökade med 2 procent under det andra kvartalet. Den totala leveransvolymen av profiler uppgick till 5.300 ton, vilket är samma nivå som för andra kvartalet 2000. Det minskade rörelseresultatet berodde på lägre kapacitetsutnyttjande främst inom förädlingsverksamheten till följd av lägre efterfrågan. Ett åtgärdsprogram som innebär en anpassning av kapacitet och resurser till rådande marknadssituation genomförs. Orderingången Under årets första sex månader minskade orderingången med 11 procent jämfört med samma period 2000. Orderingången för förädlade produkter var 14 procent lägre medan orderingången för obehandlade profiler var 6 procent lägre. Ökade exportaktiviteter har delvis kompenserat en svagare inhemsk efterfrågan. Marknaden Under första halvåret har efterfrågan successivt dämpats i Sverige och i stora delar av Europa. Inom telekombranschen, där förädlingsandelen är hög, har ProfilGruppen märkt en kraftigt minskad efterfrågan under det andra kvartalet. Byggsektorn, däremot, visar en ökad efterfrågan under första halvåret. Den svenska marknaden för aluminiumprofiler bedöms ha minskat med drygt 5 procent under första halvåret, mätt i volym. ProfilGruppens leveranser i Sverige har ökat under perioden, vilket innebär att bolagets andel av marknaden stärkts ytterligare. Under det andra kvartalet har priset på aluminiumråvara stigit som en följd av dollarns starka uppgång. ProfilGruppen har som följd av detta genomfört prishöjningar. Investeringar Investeringarna under det första halvåret uppgick till 27,3 Mkr (9,2). Av dessa var 17,6 Mkr expansionsinvesteringar, främst maskiner och utrustning för förädling av profiler i koncernbolagen. Finansiering och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten, vilket inkluderar förändringar i rörelsekapital, uppgick till 36,3 Mkr (7,0). Den tillfälliga volymökningen av lagret som skedde under första kvartalet har nu halverats. Koncernens likvida resurser inklusive outnyttjade krediter uppgick till 120,1 Mkr (78,0). Personal Medelantal anställda uppgick första halvåret 2001 till 510 (452), varav 154 (118) avsåg förädlingsbolagen i koncernen. Ökningen jämfört med samma period 2000 berodde främst på förvärvet av Bergströms Metall AB i april ifjol. Förändringen jämfört med första kvartalet 2001 var marginell. Bolagsstämma Vid ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB den 21 april 2001 deltog drygt 150 personer som representerade 87,8 procent av rösterna. Styrelsens ledamöter omvaldes; Bo Hedberg, Staffan Håkanson, Lars Johansson, Carl Wilhelm Ros och Gunnel Smedstad. Utdelningen fastställdes till 1,75 kronor per aktie (1,20), vilket motsvarar 40 procent (39) av årets resultat. Verkställande direktörens anförande till stämman finns i sin helhet tillgängligt via internet, liksom övriga beslut samt protokoll. Vid konstituerande styrelsesammanträde efter stämman omvaldes Staffan Håkanson till styrelsens ordförande. Moderbolaget Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 9,3 Mkr (8,8) för perioden januari till juni 2001 och utgörs av hyror från bolag i koncernen. Inga inköp från koncernbolag har skett. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,6 Mkr (5,4). Moderbolaget har en person (1) anställd. Investeringarna i moderbolaget uppgick under första halvåret till 3,5 Mkr (0,1) och avsåg i huvudsak förvärv av en fastighet från Samhall AB. Moderbolagets räntebärande skulder uppgick den sista juni till 49,4 Mkr (51,8) och har sedan årsskiftet minskat med 1,4 Mkr. Utsikter ProfilGruppen bedömer nu att den europeiska marknaden för aluminiumkomponenter under året kommer att minska jämfört med 2000. I den rådande marknadssituationen kan en viss förskjutning av bolagets leveranser ske mot produkter med lägre förädlingsgrad. Minskad inhemsk efterfrågan kan kompenseras av ökade exportvolymer som gynnas av den svaga svenska kronan. Senare års investeringar i ökad kapacitet och produktivitet ger ProfilGruppen god möjlighet till fortsatt tillväxt och ökad andel av marknaden i Sverige för helåret 2001. Möjligheterna att utnyttja kapacitetsfördelarna är dock beroende av marknadsutvecklingen, som är fortsatt mycket svårbedömd. Åseda den 23 juli 2001 PROFILGRUPPEN AB (publ) Lars Johansson Verkställande direktör och koncernchef Denna rapport har inte varit föremål för granskning av ProfilGruppen ABs revisorer. ProfilGruppen AB (publ) org. nr. 556277-8943 BILAGOR Ekonomisk information Kommuniké med delårsbokslut efter tredje kvartalet 2001 lämnas den 19 oktober 2001. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se Redovisningsprinciper Moderbolaget och koncernen följer Redovisningsrådets rekommendationer. De nya rekommendationerna, som började gälla från den 1 januari 2001, har inte inneburit någon förändring vid värdering av tillgångar och skulder. En viss omklassificering har skett av kostnader inom ramen för rörelseresultatet. Föregående period har omräknats i enlighet med detta. Förändringen är inte väsentlig. Följande byte av redovisningsprincip har skett: Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs eller, om de terminssäkrats, till terminskurs. Uppkomna kursdifferenser redovisas på samma sätt och vid samma tidpunkt som underliggande transaktion. Framtida kursdifferenser på terminssäkringar resultatredovisas i samma period, som den säkrade transaktionen resultatförs. Terminspremien periodiseras över hela terminskontraktets löptid och redovisas som en finansiell kostnad eller intäkt. Byte av redovisningsprincip ger endast marginell effekt, varför jämförelsesiffrorna inte har omräknats. Korta fakta om koncernen ProfilGruppen AB i småländska Åseda utvecklar, tillverkar och levererar förädlade komponenter och kundanpassade profiler i aluminium. Förädlingen sker genom ett femtontal företag i regionen. Två av dessa, Bergströms Metall/Elbe Anodisering och ProfilMekanik, ingår i koncernen. Värdet på förädlade produkter utgjorde knappt 70 procent av omsättningen första halvåret 2001. Av de totala leveranserna exporteras 41 procent, främst till Tyskland, England, Danmark och Norge. Koncernen har 510 anställda (medelantal tjänster), varav 154 arbetar i de två förädlingsbolagen. Profiler i aluminium används inom de flesta branscher, såsom elektronik- /telekom, fordon, sjukvård och bygg. Exempel på produkter med profiler är detaljer till basstationer och antenner för telekommunikation, stolsskenor till personbilar, fönster och dörrpartier samt rullstolar. ProfilGruppen har de senaste åren investerat cirka 200 Mkr i ny kapacitet för profiltillverkning och förädling. Sedan 1997 är bolaget noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/23/20010723BIT00150/bit0002.pdf Diagram http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/23/20010723BIT00150/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/23/20010723BIT00150/bit0003.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/23/20010723BIT00150/bit0004.pdf Resultat räkning

Dokument och länkar
bit0002.pdf Dokument och länkar
bit0001.doc Dokument och länkar
bit0003.pdf Dokument och länkar
bit0004.pdf