1999-08-09

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – juni 1999

Presskommuniké Åseda den 9 augusti 1999 Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - juni 1999 *Orderingången: upp 12 procent jämfört med samma period 1998 *Omsättningen: 306,9 Mkr (295,3) - högre leveransvolymer men lägre råvarupriser * Resultatet: 10,8 Mkr (13,6) - påverkas fortsatt av kostnader för inkörning av den nya produktionsanläggningen och utbildning av personal * Nya produktionsanläggningen: det tredje skiftet startar idag, den 9 augusti Nyckeltal och fakta om koncernen, se sidan x. Kontaktpersoner för ekonomisk information: Håkan Jalling, informationschef, tel 0474 - 551 40 mobil 070 - 660 64 33 e-post: hakan.jalling@profilgruppen.se Lars Johansson, VD, tel 0474 - 551 45 e-post: lars.johansson@profilgruppen.se Mats Egeholm, ekonomichef, tel 0474 - 550 16 e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se Aktuell information och foto för fri publicering finns på internet:

Startsida
1999-08-09 Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - juni 1999 Bra orderingång och ökade leveranser - nu startar tredje skiftet på nya produktionsanläggningen ProfilGruppen AB, som utvecklar, tillverkar och förädlar profiler i aluminium redovisar resultatet för första halvåret 1999. Koncernens omsättning uppgick till 306,9 Mkr (295,3) och resultatet efter finansiella poster till 10,8 Mkr (13,6). Rörelseresultatet uppgick till 15,1 Mkr (15,2), vilket ger en rörelsemarginal på 4,9 procent (5,1). Rörelsemarginalen för helåret 1998 var 4,4 procent. Kommentarer till resultatet Omsättningen ökade med 4 procent och påverkades av ökade leveranser och lägre råvarupriser. Resultatet belastas fortfarande av kostnader för inkörningen av den nya pressen som togs i bruk under hösten 1998. Det handlar om kostnader för introduktion och utbildning av personal samt ännu ej uppnådd produktivitet och tillgänglighet i anläggningen. Leveranserna uppgick till cirka 9000 ton, vilket är 10 procent högre än första halvåret 1998. Under våren introducerades ett program för kostnadsbesparingar som främst fokuserar inköp och lagerstyrning. Det andra kvartalet Leveranserna under det andra kvartalet uppgick till 4.800 ton. Jämfört med andra kvartalet 1998 är det en ökning med 20 procent. Lagret, som ökade under första kvartalet 1999, har nu reducerats till samma nivå som vid årsskiftet och ambitionen är att minska det ytterligare. Omsättningen uppgick till 160,7 Mkr (142,8) och resultatet efter finansiella kostnader till 4,7 Mkr (4,9). Rörelse-resultatet uppgick till 6,9 Mkr (5,5) och gav en rörelsemarginal på 4,3 procent (4,8). Orderingången Första halvåret visade en fortsatt god orderingång. Jämfört med motsvarande period 1998 ökade försäljningen av profiler med 12 procent. Försäljningen i volym visar en ökning på 15 procent. Orderingången för förädlingstjänster, där ProfilGruppen levererar detaljer eller komponenter baserat på profiler i aluminium, ökade med 30 procent jämfört med första halvåret 1998. Marknaden I Sverige såväl som i de olika länder där ProfilGruppen har försäljning har marknaden utvecklats bra det första halvåret. Året började svagt men har successivt förbättrats. Försäljningen av större profiler till den nya pressen går planenligt. Ett stort antal större profiler hanteras i olika stadier från utveckling och konstruktion till produktion och leverans. På sikt kommer de större profilerna att ge utslag i den totala produktmixen. Andelen nya produkter som trimmats in i produktion var drygt 400 under det första halvåret, vilket är en ökning med drygt 30 procent jämfört med första halvåret 1998. Förädling Försäljningen av förädlingstjänster, såsom skärande bearbetning, bockning, anodisering, lackering och montering, blir en allt viktigare del av ProfilGruppens verksamhet. Trenden att kunderna vill köpa alltmer färdiga detaljer eller komponenter fortsätter De senaste två åren har ProfilGruppens nätverk av underleverantörer i regionen genomfört omfattande investeringar i utrustning, lokaler och rekryterat personal. Detta led sysselsätter cirka 200 personer och är väl rustat för fortsatt expansion. Två av bolagen, ProfilMekanik och Elbe Anodisering, ingår i koncernen och rustas nu för att ta en allt större del av den fortsatta förädlingsökningen. Under första halvåret stod förädlade produkter för cirka 190 Mkr eller drygt 60 procent av den totala omsättningen. Ökad kapacitet Med start idag, den 9 augusti, ökas kapaciteten vid den tredje pressen för profiltillverkning till tre skift. Rekrytering är genomförd och bemanningen ökar därmed från 35 till 50 personer. Den nya pressen som invigdes under hösten 1998 är fortfarande inne i en inkörningsfas. De prestanda som ingår i avtalet med maskinleverantörerna är ännu ej helt uppfyllda. Semester-uppehållet, som är det första stora tillfället när anläggningen står stilla, har utnyttjats till förändringar och förbättringar av utrustningen. De delar som inte nått överenskommen prestanda har bytts ut eller ändrats på leverantörernas bekostnad. Nu utbildas och introduceras den nya personalen på anläggningen och inkörning av den nya utrustningen sker. Investeringar Investeringarna under det första halvåret uppgick till 7,7 Mkr (44,8). Millennieskiftet Arbetet med säkring inför millennieskiftet går nu in i slutfasen. Det nya affärssystemet Formula Industri från Merkantildata startades enligt plan i slutet av maj och är nu under inkörning. Under perioden har en omfattande extern revision genomförts där endast ringa anmärkningar noterades. Ledningen bedömer att inga risker för negativa konsekvenser inom försäljning, produktion eller ekonomisk rapportering föreligger. Inga kostnader utöver löpande datainvesteringar beräknas uppkomma. Utsikterna för 1999 ProfilGruppen bedömer att den svenska marknaden kommer att fortsätta utvecklas bra. De starka tillväxtbranscherna, fordons- och elektronik/telekom, bedöms fortsätta utvecklas positivt. Byggbranschen, som sedan början av 1990-talet haft låg aktivitet, har förmodligen passerat botten. Det är dock långt kvar till 1980-talets volymer. Konjunkturen på ProfilGruppens exportmarknader är just nu relativt goda, varför vi hyser förhoppningar om en fortsatt bra exportutveckling under hösten 1999. Dessutom är många av bolagets svenska kunder exportintensiva och detta kan komma att gynna den fortsatta expansionen även för ProfilGruppen. Leveransvolymen från ProfilGruppen kommer att fortsätta öka under det andra halvåret. Effekten av produktion med tre skift vid den nya, tredje pressen kommer att ge utslag samtidigt som de höga inkörningskostnaderna successivt kommer att minska under andra halvåret. Ekonomisk information Delårsrapport för nio månader lämnas den 22 oktober 1999. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se Åseda den 9 augusti 1999 PROFILGRUPPEN AB Lars Johansson Verkställande direktör och koncernchef Denna rapport har inte varit föremål för granskning av ProfilGruppen ABs revisorer. ProfilGruppen AB (publ) org. nr. 556277-8943 Korta fakta om bolaget ProfilGruppen AB i Småländska Åseda utvecklar, tillverkar och förädlar profiler i aluminiuim. Förädlingen sker genom ett 15-tal företag i regionen. Två av dessa, ProfilMekanik och Elbe Anodisering, ingår i koncernen. Av de totala leveranserna exporteras cirka 40 procent, främst till Tyskland, England, Danmark och Norge. Koncernen har 370 anställda (medeltal tjänster), varav 70 arbetar i de två förädlingsbolagen. Profiler i aluminium används inom de flesta branscher, såsom bygg-, fordon-, elektronik/telekom- och sjukvård. Exempel på produkter med profiler är fönster och dörrpartier, stolsskenor, detaljer till basstationer och antenner för telekommunikation samt rullstolar. ProfilGruppen har de senaste två åren investerat cirka 200 Mkr i ny kapacitet för profiltillverkning och förädling. Under hösten 1998 togs en ny, större press i produktion. Denna investering fördubblar kapaciteten och gör marknaden för större profiler upp till 350 mm i omskriven cirkel tillgänglig. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/09/19990809BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/09/19990809BIT00280/bit0002.pdf

Dokument och länkar
bit0001.doc Dokument och länkar
bit0002.pdf